به رشد غیرعادی و زیاد سلولها سرطان میگویند. عوامل متعددی در بروز سرطان نقش دارند که امروزه بیشترین دلیل سرطان عوامل محیطی هستند با این حال جهش هایی که در DNA فرد رخ میدهد ممکن است باعث تولید عواملی شود که باعث به هم خوردن چرخه سلولی و افزایش تقسیم سلولی و در نتیجه سرطان شود.
مثلا در نوعی سرطان خون بنام لوسمی میلوئیدی مزمن به اختصار CML جهش در ژن از نوع کروموزومی است که با جابه جا شدن اتفاق می افتد و باعث تولید آنزیم کیناز غیر طبیعی میشود که توسط مکانیسم های عادی نمیتواند کنترل شود و باعث تقسیم بیش از حد سلول میشود.
گاه جهش ها باعث مهار پروتئینی میشوند که باعث آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول میشوند.مثلا PKB یا پروتئین کیناز B با فسفریله کردن پروتئین BAD باعث مهار آن میشود و از آپوپتوز جلوگیری میکند. حال اگر این آنزیم همیشه فعال بماند سلول دچار آپوپتوز نمیشود و ازدیاد سلولها در نتیجه عدم آپوپتوزشان باعث سرطان میشود.
ازدیاد سلولها در بافتهای مختلف باعث انواع و اقسام سرطانها میشوند

منبع:بیولوژی سلولی و مولکولی + اصول طب داخلی هاریسون


کلمات کليدي : ،،،