در چرخه گلیکولیز ، گلیکولیز به پیرووات یا لاکتات تبدیل میشود.
ابتدا گلوکز توسط آنزیم hexokinase یا glucokinase فسفریله میشود و تبدیل به glucose 6 phosphate میشود. در این مرحله یک مولکول ATP به ADP تبدیل میشه که در حقیقت هگزوکینازی که گفتیم واکنش اول رو کاتالیز میکنه فسفات رو از ATP برمیداره و به گلوکز منتقل میکند و ADP و گلوکز ۶ فسفات تولید میکند که اشاره شد

در مرحله بعد چرخه گلیکولیز ، گلوکز ۶ فسفات توسط فسفو هگزوایزومراز به شکل Fructose 6 phosphate تبدیل میشود. در مرحله بعد آنزیم فسفو فروکتو کیناز ، فرایند تبدیل فروکتوز ۶ فسفات به Fructose 1 ,6 bisphosphate رو کاتالیز میکند. سپس واکنش بعدی توسط آنزیم Aldolase با تبدیل فروکتوز ۱ و ۶ بیس فسفات به glyceraldehyde 3 phosphate و dihydroxhacetone کاتالیز میشود. گلیسرآلدهید ۳ فسفات و دی هیدروکسی استون در حقیقت دوتا تریوز فسفات هستند که هر دو وارد مرحله بعد یعنی مرحله بهره وری گلیکولیز میشوند.(هر دو توسط ایزومرا به هم تبدیل میشوند)آنزیم glyceraldehyde 3 phosphate در اولین واکنش مرحله دوم گلیکولیز تبدیل گلیسرآلدهید ۳ فسفات رو به glyceraldehyde 1 , 3 phosphateکاتالیز میکند. در این واکنش یک NADH تولید میشه. در واکنش بعد گلیکولیز phosphoglycerate kinase Enzyme واکنش تبدیل گلیسرآلدهید ۱ و ۳ فسفات به 3phosphoglycerate رو کاتالیز میکنه و در نتیجه و یک ATP تولید میشه پون این آنزیم فسفات رو به ADP میده و ATP تولید میکنه.

آنزیم Phosphoglycerate Motase تبدیل ۳فسفوگلیسرات رو به 2phosphoglycerate کاتالیز میکند و سپس آنزیم Enolase ، ۲ فسفو گلیسرات رو به phosphoenolpyruvate تبدیل میکند . فسفوانول پیرووات توسط آنزیم Pyruvate kinase به Pyruvate تبدیل میشود. در این مرحله در حین تولید پیرووات یک ATP تولید میشود.
*در کل فرایند به ازای یک مولکول گلوکز در مرحله اول ۲ محصول گلیسرآلدهید ۳ فسفات ساخته شد که در مرحله ۲ تول . 4ATP میکند. در ضمک 2NADH هم تولید میشود. هر NADH بعدها در زنجیره انتقال الکترون 2/5ATP تولید میکند پس جمعا به طور کلی 9ATP تولید و 2ATP مصرف میشود و بازدهی آن نهایتا 7ATP. خواهد بود .
البته اگه شرایط بیهوازی پیش برود پیرووات به لاکتات تبدیل میشود و NADH به NAD+ تبدیل میشود بدون تولیدATP بیشتر و درنتیجه در کل 2ATP خالص تولید شده است. (به ازای یک گلوکز)

*این مطلب توسط مدیریت وبسایت دنیای علمس آموزشی و سرگرمی خلاصه شده است و کپی برداری با ذکر منبع مجاز است.
منبع:بیوشیمی هارپر


کلمات کليدي : ،،