بعد از خوردن غذا چطوری انرژی بدست می آوریم؟

غذایی که می خوریم در معده و روده باریک به مواد قابل هضمی چون گلوکز تبدیل می شود.گلوکز در سلولهای روده جذب میشود و از آنجا وارد عضلات و کبد میشود و به شکل گلیکوژن ذخیره میشود (تحت تاثیر هورمون انسولین). 

در مواقع نیاز(درحالت ناشتا) به گلوکز هیدرولیز میشود.مثلا در کبد این گلوکز در سیتوزول سلولها توسط مجموعه مکانیسمی آنزیمی که گلیکولیز نامیده میشود مقداری انرژی و ناثل تولید کننده انرژی یعنی NADH (البته خیلی کم) تولید می کند و در نتیجه گلوکز به پیرووات سه کربنه تبدیل میشود.این پیرووات در صورت وجود اکسیژن وارد میتوکندری میشود و در چرخه کربس به صورت استیل کوا وارد میشود(در حین تبدیل پیرووات به استیل کوا نیز ناقل تولید کننده انرژی تولید میشود که NADH است)

استیل کوا با ورود به چرخه اسید سیتریک یا کربس مقداری ATP و NADHوFADH2 تولید میشود.

NADH و FADH2تولیدی هر کدام وارد زنجیره تنفسی می شوند و در آنجا هر کدام به ترتیب 2/5 و 1/5 عدد ATP تولید میکنند. به ازای یک گلوکز 10NADH و 2FADH2 تولید میشود که در زنجیره تنفسی انتقال الکترون به ترتیب  25ATP و 3ATP تولید میکنند. (به ازای هر NADH دو و نیم ATP و به ازای هر FASH2 تعداد یک و نیم ATPتولید میشود)

در ضمن مقداری ATP نیز در گلیکولیز و به تعداد بیشتری در چرخه کربس نیز تولید شده بود که جمعا حدود 34 ATP تولید میشود.


نوشته وبسایت دنیای علمی ، آموزشی و سرگرمی................www.deas.ir


کلمات کليدي : ،