ای شیعیان امشب شب سوم مولاست....              گریان و نالان بر دلم زینب کبری ست

امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...            محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند
امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...            محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا
ای شیعیان امشب شب سوم مولاست....              گریان و نالان بر دلم زینب کبری ست
 امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...           محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                        آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

ای اشک تربتت دوا یا ابو فاضل
ای اشک تربتت دوا یا ابو فاضل
هم اشک بریزید و هم شب سوم مولاست

ای اشک تربتت دوا یا ابو فاضل
بحر پدر قرآن بخوان یا ابو فاضل
دیگر نمی گرید علـــــی                    در دلِ صحرا
دیگر نمی خندد به او                       قاتل صحرا

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                        آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلاای شیعیان امشب شب سوم مولاست....              گریان و نالان بر دلم زینب کبری ست
امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...            محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                        آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

آتش به دلها می زند              ناله ی زینب      ناله ی زینب
ای چاه کوفه گریه کن                     بر علی امشب
در کوفه غربت علی                       دارد این شمشیر
پاداش مولا داده شد از دم شمشیر
جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                        آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

ای شیعیان امشب شب سوم مولاست....              گریان و نالان بر دلم زینب کبری ست

امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...            محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند
امشب یتیمان دست به سر یا علی گویند...            محراب و مسجد تا سحر یا علی گویند

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا
جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

جانم علی جانم علی                     آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا               آهْ وا ویلا آهْ وا ویلا

*حیدر امیر المومنین.........
حیدر امیر المومنین..........

*حیدر امیر المومنین.........حیدر امیر المومنین.........*حیدر امیر المومنین.........حیدر امیر المومنین.........


کلمات کليدي : ،،،،،،،،