10 فعاليت موثر براي لاغر شدن


شما مي خـواهـيد لاغر شويد، و مي دانيد که بايد حرکات ايـروبـيـک انـجـام دهـيـد. امـا بـهتـريـن فعاليتهايي که باعث سوختن چربي مي گـردند کـدامـنـد؟ به جـز حرکات سـاده استپ، انواع بسيار متنوع تري در ورزشـهاي ايروبيک وجود دارند؛ آنقدر که هر فردي ميتواند حرکت دلخواه خود را پيـدا نمايد.

10 - بالارفتن از پله يا دور پارک کردن 

اين نبايد تنها حرکت ورزشي شما باشد،اما نتايج آن قطعا مفيد خواهـد بـود. بجاي استفاده از پله برقي يا آسانسور با پاي خود از پله بالا برويد.عادت کنيد اتومبيل خودرا دورتر از مـحـلي که کار داريد پارک نماييد تا مجبور شويد بيشتـر پـيـاده روي کنـيـد. سعي کنيد بعد از خوردن غذا حداقل به مـدت 15 دقيقه راه برويد. اين عمل هر روز بر مقدار کالـري سوخته شده مي افزايد. 

9- بلند کردن وزنه  

زمان تمرينات وزنه برداري اگر بصـورت صحيح انجام گيرد کوتاه خواهد بود، بنابراين مقدار کالري ســوخته شده کمتر ميباشد. اما احساس رضايت و سلامتي به دلـيـل آزاد شدن اندورفين ناشي از فعاليت سنـگيـن، در نوع خود محرکهايي بسيار شگفت انگيز بشـمار مي آيند. به عــلاوه بلند کردن وزنه پي ريزي خوبي براي انجام فعاليتهاي ديگر ميبـاشد.

8- قدم زدن

شما بايد سعي کـنـيد کـه پيـاده روي خـود را به "پياده روي قدرتي" تبـديـل نماييد. براي سوزاندن واقعي کالري بايد ميزان فشار را در انـجام فعاليت هـا بـه مـقـــدار قابل توجهي افزايش دهيد. اين عمل را مي تـوان از طـريـق پـيــاده روي در سربالايي و يا قدم زندن با سرعتهاي متفاوت در دوره هاي زماني معـيـن انـجـام داد. ايـن فــعاليتي است که در هر زماني از سال قابل انجام است، حتي زماني که به مســافرت ميرويد. پس اين ورزشي است که قادريد در تـمام عمر به آن مبادرت ورزيد. اگر قدمهاي خود را سريع و تند برداريد مي تواند ظرف نيم ساعت تا 180 کالري بسوزانيد.

7- استفاده از دستگاه ورزشي دوچرخه و دويدن درجا

دستگاه هاي دويدن درجـا هـنوز هـم بسـيار مـتداول بوده و جديد تر از آن يعني دوچرخه درجا فوق العاده است. دوچرخه هاي درجا مي توانند بـه عـنوان تـمريـن دهنــده تمامي اعضاي بدن مورد استفاده قرار گيرد. اين ماشينها براي دوندگاني که ميخواهند از آسيب ديدن مفاصل خود جلوگيري کنند نيز مفيد مي باشند. با  آنها ميتوانيد ظرف نيم ساعت تا 300 کالري بسوزانيد.

6- صخره نوردي و قايقراني

دوسـت داريـد در حيـن ورزش از بـالا تنــه اي تنومند نيز برخوردار گرديد؟ صـخره نـوردي و قايق راني راه حل اين مسئله است. هر دوي اين فعاليـت هـا بـه بـالا تـنــه اي قوي نياز داشته و کالري زيادي را مي سوزانند. يکي از آن دو را انتخاب کرده و در هر نـيم ساعت بين 300 تا 380 کالري از دست دهيد. شـما بـراي ايـن کـار نـياز به تجهيزات مخصوص به هر يک از اين دو ورزش خواهيد داشت

5- اسکي

اسکي يکي از ورزشهاي بسيار مفيد براي سوزاندن کالري است. اين ورزش هم بالاتنه و هم پايين تنه را تحت تاثير قرار داده و ضربان قلب را بالا مي بـرد. به طـور مـتـوسط نيم ساعت آن  تقريبا 330 کالري مي سوزاند.

4- کيک بوکسينگ ( بوکس همراه با ضربات پا )

وقتي صحبت از ورزشهاي تقويت نفس مي شود، کـيـک بـوکسيــنگ بــصورت بارز مطرح مي گردد. به عـنـوان يک مزيت مضاعف، بسياري از کلاسهاي اين ورزش شامل تمرينات قدرتي و انعطاف پذيري نيز ميشوند. شما مي تـواند به ازاي هر جلسه، بسته به ميزان فشردگي تمرين، بين 300 تا 500 کالري بسوزانيد.

3- دوچرخه سواري

 اين ورزش چه توسط دستگاههاي ثابت خانگي و چه بوسيله دوچرخه هاي واقعي خارج از منزل، يک فعاليت تنفسي عالي مي بـاشد. کلاس هـاي دوچرخه سواري ثابت امروزه بسيار متداول شده است؛ در خـيـلي از بـاشگـاه هـا بـايـد 24 سـاعـت قـبـل از حضور در کلاس ثبت نام نماييد. همانند ورزشهاي ديگر اين نيـز داراي تنــوع زياد در فشار وارده بر بر بدن است که ميزان سوختن کالري رابه شدت تغيير مي دهـد؛ اسـتـقامـت، سرعت، پرش و از اين قبيل. معمولا مي تـوانـيـد بـه ازاي هـر نـيـم سـاعـــت 200 الي 400 کالري بسوزانيد.  

2- دويدن

دويدن تقريبا در هر محلي آسان است-- تنها چيزي که نياز داريد يک پياده رو و يک جفت کفش مناسب دو مي باشد. مي تــوانيد ميزان قابل توجهي کالري را از دست بدهيد-- تقريبا 300 کالري يا بيشتر در هر نيم ساعت. حتي ميتوانيد اين مقدار را با ايجاد وقفه و دويـدن در مـنـاطــق سربالايي افزايش دهيد. براي اين منظور بايد پاهايـي قـوي داشـتـه باشيد. پرورش قـدرتي اندام مهمترين مسئله براي پيشگيري از صدمات حاصل از ورزش دو است.

1- کار با وزنه

شماره 9 نيز همين بود. درسته؟ خوب، ورزش وزنه برداري فقط ميزان محدودي کالري را مي سـوزاند. امـا هـيـچ چـيـزي بـهـتـر از کـار با وزنــه باعث تقويت بافتهاي عضلاني بدن نمي شـود؛ و هــيچ چيزي بهتر از عضلات قوي باعث سوختن کالري نمي گردد. در واقـع تـقريـبـا هر نـيـم کيلو عضله بين 50 تا 60 کالري در روز مي سوزاند. بنابراين در طول يـک سال 5 کيلو گرم عضله جديد
اگر قبلا فاقد تمرينات منظم بوده ايد،مهم است که پيش از آغاز هر برنامه ورزشي جديد با پزشک خود مـشورت کنيد. همچنين بايد ميزان محدوده ضربان قلبتان را هنگام ورزش مـحـاسبـه کــنيد و مطمئن گرديد که در محدوده ايده آل خـود قـرار داريـد. ايـن محـدوده را مي تــوانيد با کسر کردن سن خود از عدد 220 و ضرب آن در عددهاي 0.60 و 0.85 براي يافتن حــد پايين و حد بالاي ضربان قلب محاسبه نماييد. همچنين ساختار بدني خود را مورد آزمون قرار دهيد تا بدانيد که چقدر چربي مي سوزانيد نه اينکه صرفا چقدر وزن کم مي کنيد. اين تنها روش واقعي براي آمار گرفتن از پيشرفتتان است.
از مـيـان اين 10 ورزش مـؤثر بـراي کـاهـش چـربي، حداقل بـايد يـکي از آنها مـورد علاقه شما باشد. سعي کنيد يک يا دو دوست که ميتوانند شما را در حفظ انگيزه ياري نمايـند پيدا کنيد


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،