سبک زندگي دلخواهتان را بسازيد


سبک زندگي ما نشاندهنده باورها، گرايشات، عادت ها، رفتارها و ارزش هاي ماست. يک سبک زندگي خاص مي تواند ما را سرشار از لذت و شادي کند، سالم نگهمان دارد، و موفقيت بيشتري عايدمان کند. همچنين مي تواند منجر به بيماري شود و ما را از انجام کارهايي که دوست داريم باز دارد. 
خوشبختانه، اين خود ما هستيم که مي توانيم اعمال و رفتارهايي که خوشحال، سالم، و موفقمان مي کند را انتخاب کنيم. اين انتخاب ها هر روز پيش روي ماست. 
اما اين انتخاب مبارزه اي براي ما ايجاد مي کند. کنار گذاشتن سبک زندگي که به آن عادت کرده ايد کار ساده اي نيست، حتي اگر آن عادات منفي و ناسالم برايتان غيرقابل تحمل شده باشد. براي رشد يک چيزي بايد درون شما بميرد و آن چيزي نيست جز عادات قديمي، تصوير قديمي شما از خودتان، طرز تفکر سابقتان و زندگي قبلتان.  

آدم ها مي خواهند از نتايح و عواقب کارهاي زشت خود دور بمانند نه از خود آن اعمال. خيلي ها دنبال تغييراتي هستند که آنقدر بزرگ است که واقعي شدن آن دور از ذهن است. خيلي ها هم سعي مي کنند چندين عادت بد را يکجا ترک کنند که عملي نيست و عادات سابق خيلي زود برمي گردد. 
مثلاً اگر سعي کنيد که به طور مداوم هر روز يک عمل و رفتار جديد را شروع کنيد، مطمئناً تغيير منطقي و واقعبينانه اي نيست. تغييرات کوچکتر را اگر مداوم دنبال کنيد به تغييرات بزرگ ختم مي شوند. با يک رفتار جديد شروع کنيد که مي تواند يک رفتار عادي شما در زندگي شود. بعد نتايج ملموس آن تغيير را بررسي کنيد.
اگر سبک زندگيتان الان آن چيزي نيست که مي خواهيد، وقت بگذاريد و عميقاً درمورد سوالات زير فکر کنيد. بعد پاسخ هاي خود را در دفترچه اي بنويسيد. اينکار به شما کمک ميکند تصويري واضح از سبک زندگي ايدآل خودتان پيدا کنيد. همچنين کمک ميکند براي شروع سبک جديد زندگي خود طرح ريزي کنيد.

سبک زندگي کنوني من چگونه است؟
باورهاي من چطور اين سبک زندگي را ايجاد کرده اند؟
سبک زندگي کنوني من چه مشکلاتي برايم در بر داشته است؟
اگر قرار است شيوه زندگي ايدآلي داشته باشم، چه تغييراتي بايد در بخش هاي عمده زندگيم ايجاد شود؟
مثلاً به طور روزانه چه کارهاي متفاوتي را بايد انجام دهيد؟
چه عاداتي را بايد کنار بگذاريد و چه عادات ديگري بايد جايگزين آنها کنيد؟


به تغييراتي که بايد در عرصه هاي زير دهيد توجه کنيد: 

·         روابط (خانوادگي و کاري)
·         محيط خانه 
·         سلامتي و مراقبت از خود  
·         سطح انرژي
·         آرامش  
·         هزينه ها
·         استراحت
·         خلق و خو
·         شادي و رضايت

اگر سبک زندگي ايدآل خودم را داشته باشم، اکثر اوقات چه حس و حالي خواهم داشت؟ 
چه عادتهاي فکري و رفتارهايي من را براي رسيدن به سبک زندگي دلخواهم محدود مي کند؟
براي برداشتن اين محدوديت ها به چه نياز دارم؟
اولين چيزي که مي خواهم در شيوه زندگي کنونيم تغيير دهم چيست؟
آيا مي توانم به تغييرات رفتاري و فکري که در زندگيم ايجاد مي کنم متعهد بمانم و اگر چنين است کي اولين تغيير را آغاز مي کنم؟
وقتي عادات، افکار و رفتارهاي جديد در خود ايجاد کردم، چه احساسي خواهم داشت؟
اولين تغيير مثبتي که امروز مي توانم ايجاد کنم چيست؟

اين تمرين ذهن شما را نسبت به امکانات و انتخاب هاي موجود براي تغييرات مثبت در زندگيتان باز مي کند. وقتي تصويري مشخص از اهداف و تغييرات مورد نظرتان در ذهن خود ايجاد کرديد، مي توانيد گام اول را برداريد و بک زندگي را شروع کنيد که موفقيت بيشتري برايتان به ارمغان خواهد آورد.
اين سوالات شما را به سوالات ديگري هم هدايت مي کند که نيازمند پاسخگويي هستند. شايد لازم باشد که روند پيشرفت خودتان را به طور منظم بررسي کنيد، در برنامه اوليه خود تغييراتي ايجاد کنيد و عملکردهاي خود را طبق آن تنظيم کنيد.
سبک زندگي ايدآل خود را تجسم کنيد. تغييرات لازم را تعيين کنيد و يک برنامه واقعبينانه براي رسيدن به آن تجسم فکري طراحي کنيد. بعد فوراً حداقل يک تغيير کوچک در فکر يا رفتارتان ايجاد کنيد. اين توصيه ها به شما کمک مي کند از همين امروز به سمت سبک زندگي ايدآل خود حرکت کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،