روش مطالعه زمین شناسی برای امتحانات نهایی

ببینید دوستان زمین شناسی سال سوم کاملا حفظیه اما اگر بخواهید همه شو حفظ بکنید کار سخته سعی کنید یه خورده مطالب رو که می خونید درکش کنید و بفهمید.
چیزی هایی رو که می خونید در ذهنتون تجزیه و تحلیل کنید تا بهتر به خاطر بسپارید. درس زمین شناسی سال سوم برای امتحانات نهایی مهم است چون اگر اونو نادیده بگیرید و اهمیت ندهید نمره معدل دیپلم شما پایین می یاید. اما برای کنکور زیرگروه 1 تجربی ضریب صفر دارد اما برایی سایر زیرگروهها ضریب دارد.

بخش اول

فصل اول زمین شناسی شما تا صفحه 9 نکات زیادی نداره و به راحتی مطالعه می شوند.
قسمت بعدی یعنی شاخه های علم زمین شناسی حتما در امتحانات نهایی تون یه سوال به صورت جای خالی یا صحیح و غلط خواهند دارد. پس حتما بخوانید.
*توجه:در کنکور تا به الان هیچ تستی از این فصل(اول) نیامده است.

فصل دوم زمین شناسی شماحتما در کنکور و امتحانات نهایی سوال مطرح می شود. در کنکور بیشتر همان 14 و 15 یک سوال مطرح می کنند که اغلب تست بوده است. در ضمن سوال امتحانی هم از این فصل علاوه بر حل کردنی حفظی هم مطرح می شود. سعی کنید دو فرمول این صفحه را حفظ کنید و تمرین کنید.
نقطه شبنم رو هم مفهمومی بخونید (کاملا حفظ نکنید) و با خودتون تجزیه و تحلیلش کنید درباره ابر و مه هم تفاوتهای اون مهم هستند.
اقسام ابر خیلی مهم هستند سه نوع ابر کومولوس ، استراتوس و سیروس را به همراه نامهای فارسی حتما بلد باشید و نکاتی که درباره آنها از نظر ارتفاع ، دارای قدرت بارندگی آمده است را به خاطر بسپارید تا اگر نام یک ابر را به شما دادند بتوانید به راحتی ویژگی ها اون رو بگد.
قسمت آب و هوا هم اون نکته ی خط اول و نمودار صفحه 21 خیلی مهم هستند.

*توجه:این نمودار صفحه 21 درباره اب و هوا در امتحانات نهایی بسیار مهم هستند و در کنکور هم ممکن است تست مطرح شود.
فصل سوم درباره آب در دریا است. نمودار دایره ای صفحه 23 به همراه درجه شوری ابها را که تا پایان فصل مطرح شده اند را به خاطر بسپارید چون در کنکور بسیار مهم و در امتحانات نهایی مهم هستند. در ضمن انواع جریانها و شکل بستر شناسی اقیانوسها در صفحه 30 و 31 خیلی مهم هستند. اونها رو با رسم شکل و بررسی ویژگی هاتون به خطر بسپارید.

فصل چهارمصفحه 38 خیلی مهم هست و در امتحانات نهایی بسیار مهم  میباشد. شکل را کاملا به خاطر بسپارید. و صفحه ی 43 نیز نام دریاچه ها و چگونگی تشکیل احتمال زیاد در امتحانات نهایی مطرح شوند.

بخش دوم

صفحه 46 و 47 که خلاصه نکاتی است که از این فصل تا آخر می خوانید را مرور کنید و سپس فصل پنجم را شروع کنید.

فصل پنجماین فصل سرشار از نام کانی ها،ویژگی ها از جمله رنگ،خواص و.... میباشد به خوبی اونها را بخوانید و حتما طی بازه زمنی های خاص مرور کنید چون در کنکور سراسری حتما و 100% تست مطرح خواهد شد و در امتحانات نهایی هم که دیگه چند سوالی رو طراحان محترم خواهند داد. در ضمن آهسته آهسته مقیاص موس را برای کانی ها حفظ کنید بهتر است(رمز گذاری کنید) 
طبقه بندی کانی ها جداگانه خود در امتحانات نهایی سوال مطرح خواهد شد و سعی کنید این کانی ها را  با تکرار زیاد بخوانید. از آنجا که بسیاری از این کانی ها را ندیده اید انها را با ویژگی و نامهای دیگر به حافظه بسپارید.
انواع کانی ها و کاربردهای دیگر آنها نیز در امتحانات نهایی حتما سوال سرح خواهد شد.
برای کنکور روی این فصل خیلی وقت بگذارید چون  حداقل 2 تست را شامل خواهد شد.

فصل پنجماین فصل سرشار از نام کانی ها،ویژگی ها از جمله رنگ،خواص و.... میباشد به خوبی اونها را بخوانید و حتما طی بازه زمنی های خاص مرور کنید چون در کنکور سراسری حتما و 100% تست مطرح خواهد شد و در امتحانات نهایی هم که دیگه چند سوالی رو طراحان محترم خواهند داد. در ضمن آهسته آهسته مقیاص موس را برای کانی ها حفظ کنید بهتر است(رمز گذاری کنید) 
طبقه بندی کانی ها جداگانه خود در امتحانات نهایی سوال مطرح خواهد شد و سعی کنید این کانی ها را  با تکرار زیاد بخوانید. از آنجا که بسیاری از این کانی ها را ندیده اید انها را با ویژگی و نامهای دیگر به حافظه بسپارید.
انواع کانی ها و کاربردهای دیگر آنها نیز در امتحانات نهایی حتما سوال طرح خواهد شد.

فصل پششم این فصل را با نگاه ویژه ای باید بخوانید. اگر برای کنکور می خوانید نکته شکلها را خیلی خوب بررسی کنید خصوصا شکلهی صفحه 72 و 74  و 77که به احتمال زیاد تست کنکور خواهد بود یعنی کل فصل را توی همین چندشکل خلاصه کردند. 
در باره امتحانات نهایی هم حتما این شکلها را به خاطر بسپارید
در ضمن به این فصل در سوالات کنکور توجه ویژه ای شده است. یعنی تعداد سوالاتی که از این فصل می اید در هیچ کدام از فصل های زمین شناسی سوم و پیش به طور میانگین در سه سال گذشته مطرح نشده است.(به بارم بندی آخر همین صفحه مراجعه نمائید)
سری واکنش بوون را ب خوبی درک کنید تا بهتر مطالب کتاب را متوجه شوید.
*توجه:اگر این شکل ها را به خوبی بررسی نکنید یا اصلا به انها بی توجهی کنید هر گز تست کنکور این فصل را نخواهید حل کرد و درباره امتحانات نهایی هم بازده پاسخ گویی شما به سوالات این فصل بسیار کاهش می یباد.

فصل هفتم این فصل نیز یکی از نفس گیرترین فصل های زمین شناسی3 محسوب می شود. آنرا نکته به نکته بخوانید سنگهای رسوبی را سدته بندی کنید و ویژگی های اونها را بهعد از مطالعه به صورت نمودار درختی رسم کنید تا آنچه خوانده اید برای شما روش شود.

فصل هشتم این فصلآسان تر است شماا باید تعریف دگرگونی را بلد باشید تا بتوانید به راحتی بقیه مطالب را بخوانید. اقسام دگرگونی حتما در امتحانات نهایی سوال خواهد بود. تغییر دربافتها که به دو صورت شیستوزیته و فولیاسیون است را به خوبی به خاطر بسپارید و مفهومی یاد بگیرید که در مطالب بعدی همین فصل خیلی به کار دارید.
در ادامه چند طبقه بندی سنگهای دگرگونی و سایر نکات مربوطبه را به دقت بخوانید که احتمالا از این قسمت هم در امتحانات نهایی تست خواهد امد و درجات دگرگونی را هم به دقت مطالعه کنید.
*توجه:از آنجا که طراحان کنکور بیشتر می خواهند سوالات مفهومی طرح کنند از شکل  ها زیاد استفاده می کنند بنابراین شکل صفحه 103 که درباره درجات دگرگونی است است را به همراه کانی های مشخص شده در شکل یا بگیرید و حتما تست تمرین کنید.

فصل نهم این فصل حجمش زیاده اما  باخیلی از مباحث ان اشنایی مقدماتی داریم پس با مطالعه کافی می توانیم  به راحتی سوالات این قسمت را هم پاسخگو باشیم.
قسمت حرکت مواد برروی دامنه را روی شکل صفحه 114 مشخص کنید همچنین انواع فرسایش خیلی مهم هستند به خصوص شکلی که برای ان در صفحه 1146 اورده شده است تشکیل دره ها را هم  به صورت کامل مطالعه کنید
چگونگی تاثیر یخچال و دریا ها و با را در فرسایش حتما با توجه کامل بخوانید.
حتما تفاوت بین فرسایش و هوازدگی را هم باید بدانید چون در امتحانات نهایی خیلی مهم هستند.

بارم بندی زیر مربوط به سال 91 است اما هر ساله تقریبا بارم بندی همینطور است و تغییر زیادی نمی کند.

روش پيشنهادي مطالعه زمين شناسي
بارم بندی فصلی سوالات کنکور زمین شناسی سوم د
بیرستان + پیش دانشگاهی

جدول تعداد تست ها از هر فصل:

کتاب

فصلها

میانگین تست های مطرح شده در  3 سال اخیر

زمین شناسی

سوم

1

0

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

2

8

1

9

1

زمین شناسی

چهارم

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

2

8

2

9

2

10

1


منبع نوشته ها:www.deas.ir (وبسایت)
منبع بارم بندی کنکور:http://konkur8.ir
منبع بارم بندی امتحانات:kanoon.ir

*(این مطلب نوشته وبسایت میباشد و کپی برداری از روی مطلب تنها باذکر منبع در پایان مطلب بلامانع است در غیر اینصورت مورد رضایت مدیریت نمی باشد)


کلمات کليدي : ،،،،،،،