روشهاي کاهش استرس


شما هرچقدر هم  آرام و ريلکس باشيد مـمـکن اسـت در طول روز به دلايل مختلف دچار اسـترس گرديد. ترافيک و شلوغي خيابان، کارهاي زيـاد نـاتـمـامـي کـه بايـد انـجـام دهيد، خرابي اتومبيل و کنکور مسائلي هستند که ممکن است موجب بروز استرس در شما گردند. نکته اينجاست که استرس باعث حـل مـشـکـل نـشــده و برعکس شما را از ادامه فعاليت صحيح باز مي دارد.

در اين قسمت 5 روش ساده را جـهت کاهـش اسـتـرس بـخـصـوص در هـنـگـام کار، بيان ميکنيم.

1- شمارش کنيد

يک روش موثر براي برخورد با موقيعتهاي استرس آور، شمارش تا عدد 10 است.ايـن کار کمک مي کند از لحاظ فکري و رواني از آن لحظه استرس آور دور شده و 10 ثـانـيه بشما وقت مي دهد تا از آن شرايط خود را رها کنيد.فرض کنيد اين عمل، ريموت کنترل زندگي شما است. دکمه pause را ميزنيد. وقتي تا عدد 10 شمارش کـرديد دوباره دکمه "play" را فشار مي دهيد. در نتيجه در وضعيت بهتري نسبت به قبل قرار خواهيد گرفت.   

2- موقتا" بگريزيد

هنگامي که در خود احساس استرس شديد مي کنيد بهتر اسـت بـطور فـيزيکي خود را از محيط دور کنيد. کمي قدم زده و نفسي تازه کنيد. مدتي بـه داخـل شهـر رفـتـه و فـکر خود را از مسائل دغدغه آور رها کنيد. البته منظور ايـن نـيست که کـلا" مـيدان را خـالي کنيد، بلکه ترک موقعيت براي چند لحظه و مراجعت دوباره با فکري آزاد و تازه باعث رهاي از استرس و انجام بهتر کارها خواهد شد. اگر در تـرافـيـک خـيـابـان گيـر کرده باشيد، ترک موقيعت مشکل بـنـظر مـي رسـد. در ايـن شـرايـط راديـو را روشـن و سـعـي کـنيد که به موضوع ديگري غير از تـرافـيک فکر کنيد. اگر صداي اتومبيلهاي ديگر شما را آزار مي دهد، پنجره ها را ببنديد.

3- شيئي را فشار دهيد 

معمولا" فشردن چيزي با دسـت بـاعـث کاهـش استرس و دغدغه خاطر مي گردد. شما مي توانيد مثلا" يک حلقه تقويت کننده مچ دست بهمراه داشته باشيدو هنگام استرس آن را در دست خود فشار دهيد.  

4- سخت نگيريد

وقتي بدليل موضوعي دچار استرس ميـشـويد، از خـودتـان سؤال کنيد که آيا آن موضوع اينقدر اهميت دارد که بخاطرش دچار پريشاني شويد. واقعيت اين است که اکثر مسائل روزمره که باعث ايجاد استرس مي گردند تهديدي براي زندگي بشمار نميايند مگر اينکه مربوط به اموري از قبيل خانواده يا سلامتي افراد باشند. هرگـاه احـساس کـرديد جلسه امروز آنطوري که انتظار داشتيد نتيجه نداشته و يا متـوجـه لـکـي روي لبـاسـتـان شديد، دچار پريشان خاطري نگرديد. اينها مسائل تعيين کننده زندگي نبوده و باعث بروز فاجعه نميگردند.کمي راحت تر گرفتن موقيعتها باعث کاهش سطح استرس و فشارهاي رواني ناشي از آن در شما ميشود.

5- نفس عميق بکشيد

تنفس بجز داشتن اثرات حيات بخش ميتواند در آرام نـمودن شما نيز بسيار موثر باشد. هنگام استرس نفس عميق کشده و خود را  از لحاظ جسماني و رواني آرام کنيد.  

بدون استرس زندگي کنيد!


کلمات کليدي : ،،،،،،،