شناسنامه ي چهارده معصوم


در اين قسمت از مطالب وبلاگ يعني شناسنامه هاي چهارده معصوم تمامي شناسنامه هاي مربوط به 14 معصوم را قرار داده ايم البته به طور خلاصه است و در صورت اطلاعات بيشتر مي توانيد به شرح كلي زندگي چهارده معصوم كه در وبسايت قرار داده شده است مراجعه نمائيد.
حتما نظرات خود را راجع به اين مطلب در همين قسمت براي ما ارسال كنيد
جدول زيربه ترتيب معصومين مرتب شده است كه با كليك بر روي آنها مي توانيد شناسنامه ي كامل هر كدام را مشاهده نمائيد.

معصوم اول:حضرت محمد(ص)معصوم هشتم:جعفر صادق(ع)
معصوم دوم:علي(ع)معصوم نهم:موسي كاظم(ع)
معصوم سوم:فاطمه(س)معصوم دهم:رضا(ع)
معصوم چهارم:حسن(ع)معصوم يازدهم:محمد تقي(ع)
معصوم پنجم:حسين(ع)معصوم دوازدهم:علي النقي(ع)
معصوم ششم:سجاد(ع)معصوم سيزدهم:حسن عسكري(ع)
معصوم هفتم:محمد باقر(ع)معصوم چهاردهم:مهدي صاحب الزمان(عج)تهيه ي وبسايت دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي


کلمات کليدي : ،،،