ويژگيهاي يک دوست خوب


دوسـتـان خـوب يـک سري ويژگي دارند که آنها را از ديگران متمايز مي کند و سبب ميگردد دوستــان بيشتري در کنار خود داشته باشند بنابراين با تـغيـيـر رفـتـار خــود به جرگه اينگونه افراد بپيونديد:

1- يـک دوسـت خـوب حرفهايي که بصورت محرمانه به وي زده شـده اسـت را نـزد خـود نـگـاه داشـتـه و رازدار شـمــا ميباشد.  

2- وقت شناس بوده و در قرار ملاقاتها و يا ميهمانيها قابل اطمينان بوده و سر موقع حضور مي يابد.

3- يک دوست خوب به موقعيت، موفقيت ها و يا دوستان دختـر و يـا پسـر جـديـد شـــما حسادت نمي ورزد. 

4- يک دوست خوب هنگامي که دچار بيماري و کسالت ميـگرديد با شما تماس گرفته و حالتان را جويا مي شود و به عيادت شما مي آيد.  

5- وي ميداند که چه زماني صحبت و چه زماني سکوت نموده و تنها گوش دهد.

6- هنگامي که حالتان مساعد نبوده و يا دل و دماغ کاري را نداريد و پکر ميباشيد وي از رفتار شما دلخور نميشود.

7- اگر شما به فضاي بيشتري نياز داشته باشيد و يا مي خـواهـيد تنها باشيد، آنها اين رفتار شما را طردشدگي تلقي نکرده و از شما دلگير نميشوند.

8- يـک دوست خــــوب حيوان خانگي شما، مادر زن بدخلق شما و کـودکـان پـر جـنـب و جوش شما را به خاطر شما تحمل خواهد کرد.

9- وقتي نظر او را در مــورد مسئله اي جويا شويد با جان و دل و صادقانه نظرات و عقايد خودش را در اختيارتان قرار مي دهـد و حتـي اگـر بـه نـصايـحش نـيز عـمل نکنيد ناراحت نميشود. 

10- وي با شما ميخندد،گريه ميکند و کارهاي ماجراجويانه انجام ميدهد اما به ديگران چيزي در مورد آنها نميگويد.

11- پيش از سر زدن به منزلتان، شما را مجبور نميکند که خانه را تميز و مرتب کنيد.

12- وي اجازه نمي دهـد کسـي پشت سر شما و در غياب شما در مورد شما بدگويي کند و به دفاع از شما خواهد پرداخت. 

13- شما را به کارهاي ماجراجويانه، رشد دهنده و پيشرفت در کار تشويق خواهد کرد. 

14- هنگاميکه خودروي شما دچار نقص فني گردد شما را به مقصدتان خواهد رساند.

15- روز تولدتان هميشه به يادش بـوده و اگر برنامـه خـاصـي بـراي آن روز تـــدارک نديده باشيد شما را به بيرون برده و يـا برايتان کيک سفارش ميدهد.

16- دوست خوب از شما انتظار ندارد که اتوماتيک وار با عقايد وي در خصوص مسايلي همچون سياست،مسايل جنسي و مذهب موافق باشيد و به عقايد شما حتي اگر برخلاف عقايدش باشد احترام ميگزارد. 

17- هيچگاه شما را نزد ديگران خرد و تحقير نـکرده بلکه همواره به شما احترام ميگذارد و در حضور ديگران از شما تعريف مي کند.

اگر دوستي را سراغ نداريد که با شما اينگونه رفتار کند شايد يک دليـل آن ايـن باشد که شما نيز با آنان چنين رفتاري تا بحال نداشته ايد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،