مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی دی و خرداد هشتم

در این صفحه چند نمونه سوال از زبان انگلیسی پایه هشتم رو از سایت کانون قلمچی گرفتیم و دراینجا گذاشتیم. این مونه سوالات شامل خردادماه و دیماه هستند.

*نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه94(نیمسال اول) هـشتم(سرای دانش)(نمونه اول)*نمونه سوال زبان انگلیسی دیماه94(نیمسال اول) هـشتم(سرای دانش)(نمونه دوم)*نمونه سوال ریاضی خرداد95(نیمسال دوم) هـشتم(سرای دانش)(نمونه اول)
*نمونه سوال ریاضی خرداد95(نیمسال دوم) هـشتم(سرای دانش)(نمونه دوم)

منبع:kanoon.ir
تهیه :وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی

دنیای علمی،موزشی و سرگرمی
www.deas.ir
در پناه حق موفق و موید باشید


کلمات کليدي : ،،،،،،