نکاتی در مورد نحوه تمرین.

تمرین خوشنویسی در هر ساعاتی انجام شود می بایست در جایی صورت گیرد که محیطی ارام داشته باشد.


مثل استفاده از یک اتاق اختصاصی و یا کتابخانه ها که به هنرجو در تمرین و یا نوشتن یک اثر کمک شایانی میکند.


هنرمندان زیادی هستند که در مسافرتها، جاهای شلوغ نیز میتوانند تمرین کنند ولی تمرین در محیطی ارام کاملا


متفاوت است با دیگر مکانها.


بعضی از خوشنویسان شب را و بعضی دیگر ساعات بیکاری و یا ساعاتی که خستگی نداشته باشند برای تمرین


انتحاب میکنند. معمولا اکثرا هنرمندان ساعاتی از شب را که هم وقت بیشتری در اختیار دارند و هم ارامش بهتری


دارند انتخاب میکنند.


در مورد تمرین میتوان گفت باید بصورت اصولی و در یک چارچوب خاص که تعریف شده انجام بشه و از تمرین های


شتاب زده خودداری شود. استفاده از جزوه ها و تمرین دقیق بر روی انها میتواند ثمر بخش تر باشد.


قبل از تمرین از برداشتن اجسام سنگین خودداری شود که باعث لرزش دست به هنگام نوشتن بدلیل فشار بر روی رگهای


عصبی دست میشود. در صورت تمایل هنرجو میتواند از یک موسیقی ملایم به هنگام نوشتن استفاده کند.


تمرین باید مرتب و پیوسته باشد تا هنرجو در یک روند خوب حرکت کند و ممارست باعث پیشرفت هنرجو شود.


نکاتی در مورد نحوه تمرین.

تمرین خوشنویسی در هر ساعاتی انجام شود می بایست در جایی صورت گیرد که محیطی ارام داشته باشد.


مثل استفاده از یک اتاق اختصاصی و یا کتابخانه ها که به هنرجو در تمرین و یا نوشتن یک اثر کمک شایانی میکند.


هنرمندان زیادی هستند که در مسافرتها، جاهای شلوغ نیز میتوانند تمرین کنند ولی تمرین در محیطی ارام کاملا


متفاوت است با دیگر مکانها.


بعضی از خوشنویسان شب را و بعضی دیگر ساعات بیکاری و یا ساعاتی که خستگی نداشته باشند برای تمرین


انتحاب میکنند. معمولا اکثرا هنرمندان ساعاتی از شب را که هم وقت بیشتری در اختیار دارند و هم ارامش بهتری


دارند انتخاب میکنند.


در مورد تمرین میتوان گفت باید بصورت اصولی و در یک چارچوب خاص که تعریف شده انجام بشه و از تمرین های


شتاب زده خودداری شود. استفاده از جزوه ها و تمرین دقیق بر روی انها میتواند ثمر بخش تر باشد.


قبل از تمرین از برداشتن اجسام سنگین خودداری شود که باعث لرزش دست به هنگام نوشتن بدلیل فشار بر روی رگهای


عصبی دست میشود. در صورت تمایل هنرجو میتواند از یک موسیقی ملایم به هنگام نوشتن استفاده کند.


تمرین باید مرتب و پیوسته باشد تا هنرجو در یک روند خوب حرکت کند و ممارست باعث پیشرفت هنرجو شود.

تمرین های نوشته شده را میتونه ارشیو کند و با تمرین های جدید مقایسه و پیشرفت خود را ببیند.


تمامی حروف و کلمات تمرین شده در صورت لزم باید نقطه گذاری شوند تا اندازه حروف و کلمات حفظ شود.


/// اثاری که برای کارهای نمایشگاهی توسط یک خوشنویس نوشته میشوند یک فضای خاص را می طلبد


که باید همه شرایط نوشتن برای خوشنویس فراهم باشد تا بتواند بخوبی از عهده کار بر اید.

منبع:golestane.net


کلمات کليدي : ،