نحوه مراقبت از انواع گل و گياه


به گل هاي خود به صورت روزانه رسيدگي کنيد   

آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي کـه گـيـاهان را در آن قرار داده ايد، به صـورت روزانـه عـوض کرده و داخل ظرف آب تازه بـريزيد. اگر حتي داخل ظرف فوم و يا اسفنج مخصوص هم وجود داشته باشد، شما بايد تا بالاي اسفنج و يا فوم آب بـريزيد، با اين کار گل ها عمر داراز تري خواهند داشت. اگر کل آب ظرف را عوض مي کنيد، بهتر است خود ظرف را نـيز بشوييد. براي اينکه گل هاي شما مدت زمان بيشتري تازه و سالم بـمانند مـي تـوانـيد از انـواع مخـتـلف غذاهاي مخصوص گل و گياهي که در بازار موجود است، استــفاده کنيد. به اين منظور ميـتوانيد مقـداري از غذاي مخصوص را در گلدان حاوي گل بريزيد. مي توانيد اين غذاها را از گل فروشي ها تهيه کنيد. اين نوع غذاها مواد مورد نياز گياه را به آن مي رساند، از رشد باکتري هايي که منجر به مسدود شدن ساقه گياه و عدم رسيدن آب به قسمت هاي بالايي مي شوند، جلوگيري مي کنند، جوانه ها و غنچه ها را شکوفا کرده، و به طور کلي عمر دسته گل شما را افزايش مي دهند. استفاده از اين مکمل هاي غذايي براي گياهان يکي از بهترين راههاي افزايش طول عمر آنها است، فقط بايد دقت داشته باشيد که طبق دستورالعملي که بر روي بسته مکمل نوشته شده عمل کنيد. اگر به طور صحيح از اين مکمل ها استفاده نکنيد، امکان آسيب رسيدن به گل ها وجود دارد.

 برش مکرر ساقه ها

هـر چـند روز يکبار، گل ها را از ظرف خود خارج کرده و سـاقـه هـاي آنها را کـوتـاه کـنـيد. از انتـهاي سـاقه بـه انـــدازه 3 تا  4 سانتيمتر کوتاه کنيد. براي اينکه گياه بتواند به بالاترين ميزان آب را بـالا بکشد، بايد انتـهاي سـاقه را بـه صـورت زاويـه دارد ببريد. ميـتوانيد از يک چاقوي تيز، يا قيچي باغباني استفاده  کنيد. سعي کنـيد بـه ساقـه ي گـل فشـار وارد نـکنيد چرا که هـر آسيــبي که به ساقه برسد از جذب آب ممانعت خـواهـد کرد. هر گونه شـکوفه و يـا بـرگ آسيـب ديده را نيز از گل جدا کنيد. براي اينکه به ساقه ها آسيبي وارد نشـود مـي توانـيد  پيش از درآوردن گل ها از ظرف آنها را با يک نخ به هم متصل کنيد و سپس از داخل گلدان جدا نماييد. سپس آنها را داخل ظرف جديدي که با آب تازه و مکمل مورد نظر پر شده است، بگذاريد و نخ را از اطراف آن باز کنيد.

آب را عوض کرده و مکمل غذايي به آن اضافه کنيد

ابتـدا بايـد گـلدان را تمـيز کـرده و سپـس آب را بــه دماي اتاق رسانده و مکمل را به آن اضافه کرده و سپس گلها را در داخل  آن قرار دهيد. بايد مطمئن شويد که هيچ گونه خار و خاشاک و يا غباري روي آب قرار نگرفـته باشد (مانند برگ و قسمتهاي مختـلفي از سـاقه) چرا که اين امـر مـي تواند بـاعث تشديـد رشـد بـاکتري ها در گلدان شده و عمر گل ها را کاهش دهد. 

 گل ها را در محيط خنک قرار دهيد

دمـاي منـاسب براي بيشـتر گـل هــا چيزي در حدود 65 تا 72  درجه فارنهايت (18 تا 22 درجه سلسيوس) بوده و بهتر است بـه طور مستقيم در زير تـابش نـور خـورشيد گـرمـا و سـرماي شـديد قرار نگيرند. همچـنـين نبايد گـل ها را در زيـر فـن هـاي سقـفي و يـا در بـالاي تلويزيـون و مـکان هايي که اشعه هاي گرم از آن ساطع مي شود قرار دهيد چـرا که اين گونه وسايل از خود گرما توليد کرده و سبب مي شوند کـه گـل آب خـود را از دسـت بدهـد. همـچنين نـبايد گـلدان را در کـنـار ميوه هاي رسيده قرار دهيد. چرا که ميوه از خود قدري گاز اتيلن ساطع مي کند که مي توان براي گـل ها مضر باشد و آنها را به طور نابهنگام پژمرده کند.  

نحوه ی مراقبت از انواع گل ها
نحوه ی مراقبت از گل آلسترومريا

غنچه هاي اين گل کيپ و سفت هستند. اگر به خوبي از آنها مراقبت کنيد تا آخرين حد باز مي شوند. آلسترومريا جزء گل هايي است که هميشه تشنه ي آب است. به همين دليل بايد گلدان را دائماً نگاه کنيد تا آب آن کم نشده باشد و اگر داخل گلدان اسفنج گذاشته ايد، بايد دائماً به آن سربزنيد و از خيس بودن آن اطمينان حاصل کنيد. هر بار که آب گلدان را عوض مي کنيد بايد از غذاي مکمل جديد داخل آن بريزيد.  

نحوه ی مراقبت از گل آماريليس

شکوفه هاي اين گل نيز تا آخرين حد باز خواهند شد. به اين منظور ساقه هاي آن بايد تمام مدت سرشار از آب باشند. به همين دليل زماني که آب آن را عوض کرده و ساقه ها را کوتاه مي کنيد، گل ها را بايد برعکس کرده و داخل ساقه ي آن آب بريزيد. انتهاي ساقه ها را با دست بگيريد و يا با نخ پنبه اي ببنديد تا وقتي آنها را برعکس مي کنيد آب آن به بيرون نريزد و زمانيکه گل ها را مجدداً به گلدان باز گردانديد، نخ را از انتهاي ساقه ها با کنيد. اگر در طول زماني که گل ها را از داخل گلدان در آورده ايد به آنها آب نرسد احتمال دارد ساقه ها ترد و شکننده شده و به راحتي خم شده و بشکنند. سعي کنيد آنها را به طور روزانه هرس کنيد. زمانيکه غنچه هاي جديد باز شدند به آرامي غنچه هاي قبلي که قدري پژمرده شده اند را از ساقه ي اصلي جدا کنيد.

نحوه ی مراقبت از گل شقايق

همان مراقبت هاي متداولي که در بالا توضيح داده شد در مورد شقايق هم صدق ميکنند، اما از آنجايي که ساقه هاي آنها خيلي لطيف و آسيب پذير مي باشند، بايد آنها را با ملايمت در دست گرفته و به آرامي کوتاه کنيد. طبيعت حساس و لطيف گل هاي شقايق حاکي از اين مطلب است که عمري بيش از 3 تا 5 روز ندارند.

نحوه ی مراقبت از گل BELLS OF IRELAND (شيپوري)

اين گل هاي کوچک، معطر، سبز رنگ و زنگوله اي شکل به صورت حقه اي در کنار هم چيده شده اند و هر يک از زنگوله ها شکوفه ي سفيد رنگي در داخل خود جاي داده است. اگر بر طبق دستور العمل هايي که در بالا به آنها اشاره کرديم، عمل کنيد مطمئن باشيد که شيپورهاي شما براي مدت زماني نزديک به 7 تا 10 روز شادابي و طراوت خود را حفظ خواهند کرد.    

نحوه ی مراقبت از گل BIRDS OF PARADISE

هر شاخه از اين گل داراي حداقل 4 تا 5 گل مي باشد. گاهي اوقات تنها يکي از آنها باز است و بقيه به گونه اي در بخش هاي ديگر ساقه مخفي شده اند. زمانيکه يکي از گل هاي موجود به حالت پژمردگي رسيد، بايد آنرا جدا کرده و اجازه دهيد تا گل هاي ديگر از زير برگ چه هاي قايقي شکل گل به بيرون بياند. اگر گل بيرون نمي آمد، مي توانيد آنرا به آرامي با دستتان از لا به لاله ي ساقه و برگ خارج کنيد. اين گل هاي زيبا به درجه حرارات زير 50 درجه فارنهايت حساس مي باشند به همين دليل سعي کنيد که آنها را در جاي گرم نگهداري کنيد. 

نحوه ی مراقبت از گل کالاس (هم انواع بزرگ و هم انواع مينياتوري)

همان مواردي که در بالا به آنها اشاره شد، براي اين قسمت نيز صدق مي کنند اما از آنجايي که چمچمه هاي اين گل (قسمت رنگي گل) به سادگي پژمرده مي شوند، در زمان دستکاري آنها بايد خيلي مراقب بوده و به آرامي با آن برخورد کنيد. کالاس داراي ساقه هاي کلفت و گوشتي مي باشد که وقتي از عمر آن مي گذرد، در قسمت انتهايي ساقه پيچ مي خورد. براي اينکه بالاترين عمر را در داخل گلدان داشته باشند، بايد هر دو روز يکبار ساقه هاي آن را کوتاه کنيد. اين نمونه از گل نيز از جمله انواع گل هاي تشنه است به همين دليل بايد آب آن را به صورت مکرر چک کنيد.  

نحوه ی مراقبت از گل ميخک صد پر  

همان مواردي را که در بالا به آن اشاره کرديم، در مورد ميخک هم صدق مي کند به علاوه اينکه اين گل به گاز طبيعي اتيلن که مي تواند از طريق ميوه، سبزي، و گل هاي پژمرده آزاد شود، حساسيت بيشتري نشان مي دهد. (اين گاز براي انسان و حيوان مضر نيست). براي اينکه بهترين نتيجه را بگيريد اين گل ها را به دور از منابع توليد اتيلن نگهداري کنيد. زمانيکه ساقه ها را براي ترميم گياه، برش مي زنيد از بالاي يکي از گره هايي که بر روي ساقه ايجاد شده اين کار را انجام دهيد. اين امر به گياه اجازه مي دهد تا آب را در حد نياز خود از ساقه بالا بکشد. بسته به انواع مختلف اين گياه، ميخک ميتواند عمري در حدود 7 تا 14 روز داشته باشد. 

نحوه ی مراقبت از گل داودي

اين گل ها در رنگ ها و اشکال مختلف يافت شده و با تعداد گلبرگ هاي مجزا يافت ميشوند. گاهي اوقات در رنگ هاي غير معمول ديده شده و با شکوفه هاي تکي و يا چند تايي در هر ساقه، داراي زيبايي خاصي مي باشند. هر يک از گلبرگ ها که زرد شده و يا رو به پلاسيدگي مي رفتند، بايد از ساقه جدا شوند. برگ هاي اين گل گاهي اوقات از گلبرگ ها نيز زودتر پلاسده مي شوند. کوتاه کردن ساقه ها جذب مطلوب آب را افزايش داده و عمر گل را در داخل گلدان افزايش مي بخشد. عمر متوسط گل هاي داودي در گلدان چيزي در حدود 7 تا 12 روز مي باشد.

نحوه ی مراقبت از گل نرگس

اين گل در آب کم عمق مي تواند عمر بسيار درازي داشته باشد؛ به ويژه اگر ساقه هاي آن را به طور مکرر کوتاه کرده و آب را عوض کنيد و غذاي مکمل به آن اضافه نماييد. هر دو تا سه روز يکبار تنها در نيمي از گلدان آب بريزيد. مي توانيد پوسته ي محافظ را به حال خود باقي گذاشته و يا آنرا به آرامي از ساقه جدا کنيد. زمانيکه ساقه هاي نرگس را کوتاه مي کنيد اين پوسته ها از خود نوعي شيره در داخل آب ترشح مي کنند که عمر ساير گل ها را کوتاه مي کنند. براي جلوگيري از اين مشکل مي توانيد پس از برش ساقه ها براي 12 ساعت آنها را در يک گلدان مجزا قرار دهيد و سپس با گل هاي ديگر در يک گلدان قرار دهيد. در گل آرايي هاي جديد ديده مي شود که گل نرگس را همراه با پياز و ريشه آن تزئين مي کنند. به اين منظور گل روي ريشه ها را با آب شسته و ميتوانيد از کليه ي گياه از ريشه گرفته تا ساقه و برگ و گل لذت ببريد.

نحوه ی مراقبت از گل مينا

ليه موارد ذکر شده براي مراقبت و نگهداري از ساير گل ها در مورد اين گل نيز صدق مي کند، تنها با اين تفاوت که بايد به ياد داشته باشيد اين گل نيازمند ميزان آب زيادي است به همين دليل بايد به طور مکرر گلدان را چک کنيد و آن را هميشه پر از آب نگه داريد. 

نحوه ی مراقبت از گل ارکيده

کليه موارد ذکر شده براي مراقبت و نگهداري از ساير گل ها در مورد اين گل نيز صدق مي کند؛ فقط توجه داشته باشيد که اين گل بسيار حساس بوده و به هيچ وجه نبايد در معرض گاز اتيلن که از ميوه ها، سبزي ها، و مواد فاسد شده ي گل ها ساطع مي شود قرار بگيرد.

نحوه ی مراقبت از گل فريزيا

کليه موارد ذکر شده براي مراقبت و نگهداري از ساير گل ها در مورد اين گل نيز صدق مي کند، فقط بايد دقت داشته باشيد که اين گل ها قرار گرفتن در آب همدما با اتاق را ترجيح مي دهند. شکوفه هاي اين گياه مانند دندانه هاي شانه در امتداد يکديگر قرار گرفته و از بزرگ به کوچک رديف هستند. زماني که شکوفه ها دوران نخست زندگي خود را طي مي کنند و پير مي شوند، بايد آنها را از ساقه جدا کنيد تا گل همچنان جذابيت و زيبايي خود را حفظ کند

نحوه ی مراقبت از گل جربرا (ژرورا)

ساقه اين گياه به شدت نسبت به باکتري هايي که ساقه را مسدود مي کنند حساس است. اگر ساقه هايشان مسدود شوند، سر گل حالت پژ مرده گرفته، خم شده، و به پايين متمايل مي شود. براي طولاني تر شدن عمر اين گياه به صورت مکرر آب آن را عوض کرده و  هر يک تا دو روز در ميان به آن مکمل غذايي اضافه کنيد. از آنجايي که اين گل ها به شدت به گاز اتيلن و باکتري حساس هستند، سعي کنيد گلدان را هميشه تميز نگه داشته و در محيط خنک و پاک بگذاريد.

نحوه ی مراقبت از گل سنبل

کليه موارد ذکر شده براي مراقبت و نگهداري از ساير گل ها در مورد اين گل نيز صدق مي کند، اما در ذهن داشته باشيد که وقتي ساقه هاي آنها را مي بريد، نوعي شيره گياهي آزاد مي کند که عمر ساير گل ها را کاهش مي دهد. براي جلوگيري از اين امر پس از کوتاه کردن ساقه ها آنها را در يگ ظرف جداگانه قرار داده و پس از 12 ساعت در کنار گل هاي ديگر بگذاريد. در روش هاي گل آرايي به شيوه ي نوين گل سنبل را با پياز و ريشه ي آن تزئيين مي کنند. خاک را از روي ريشه گياه مي شويند تا از کثيف شدن آب جلوگيري شود.

نحوه ی مراقبت از گل ادريس

اين گياه داراي شاخه هاي چوبي هستند. اگر شکوفه هاي اين گل پيش از شکوفايي پلاسيده شدند، براي اينکه از خراب شدن کلي گياه جلوگيري کنيد، بايد آنها را از ساقه جدا نماييد. زمانيکه ساقه ها را کوتاه مي کنيد مي بايست حتماً به قسمت انتهايي آن فرم زاويه دار بدهيد و حداقل براي يک ساعات آن را در آب ولرم قرار دهيد. با اين کار گل دو مرتبه جاني تازه ميگيرد و آماده پيوستن به جمع گل هاي ديگر ميشود. براي بدست آوردن بهترين نتيجه، ميزان آب موجود در داخل گلدان را تا بالاترين حد افزايش دهيد. اين نوع گل را همچنين مي توانيد خشک کنيد. براي اينکه گل ها هر چه زيباتر خشک شوند، آنها را سر و ته کرده و در مکاني گرم قرار دهيد. البته رنگ گلبرگ ها به مرور زمان کمرنگ تر مي شود اما گل هاي خشک شده را مي توانيد براي مدت زماني در حدود 9 ماه تا يک سال نگهداري کنيد. 

نحوه ی مراقبت از گل زنبق

 اين گل هم داراي شکوفه هاي متعدد بسيار کوچکي مي باشد که به مرور زمان شکوفا خواهند شد. اين شکوفه ها در عرض 2 روز شکوفا مي شوند. شکوفه هاي زيبا و آبي رنگ اين گل در کنار لاله و سوسن از جذابيت خاصي برخوردار مي شوند. هر چند عمر کوتاهي دارند اما به گلدان ها زيبايي و جذابيت خاصي مي بخشند. آب را تا بالاترين حد گلدان بريزيد و از ايجاد باکتري در گلدان جلوگيري کنيد. در گلدان در حدود 3-5 روز عمر مي کنند.

نحوه ی مراقبت از گل سوسن

گرده افشاني گل سوسن مي تواند سبب ايجاد لکه بر روي لباس و مبلمان شود، به همين دليل پيش از اينکه آن را با گل هاي ديگر در داخل گلدان قرار دهيد، سعي کنيد نرينگي آن را با دستمال به آرامي پا ک کنيد. اين کار را بايد هر چند روز يک بار انجام دهيد. کليه موارد ذکر شده براي مراقبت از گل را که در بالا به آنها اشاره شده در مورد اين گل نيز رعايت کنيد و دقت داشته باشيد که گل سوسن به راحتي پلاسيده شده و از بين مي رود، به همين دليل هنگاميکه آنها را در دست مي گيريد بايد مراقب باشيد و آنها را به آرامي در دست بگيريد. شکوفه هاي اين گل به ترتيب باز مي شوند و شما مي توانيد گل هايي را که عمر خود را کرده اند و به ساقه ي اصلي نزديک هستند را جدا کنيد.

نحوه ی مراقبت از گل ليزيانتوس

داراي شکوفه هاي پررنگ رزي شکل است که اگر از آن مراقبت مطلوب بعمل بيايد، براي مدت زماني در حدود 7 روز شاداب باقي خواهد ماند. بسياري از شکوفه هاي باز نشده که داراي رنگ مي باشند به طور کامل باز خواهند شد. ممکن است شکوفه هاي کوچک تر که بي رنگ هستند باز نشوند اما مي توانند از شکوفه هاي ديگر محافظت کنند.

نحوه ی مراقبت از گل گل صدتوماني

کليه موارد ذکر شده براي مراقبت از گل را که در بالا به آنها اشاره شده در مورد اين گل نيز رعايت کنيد و از قرار دادن اين گل در زير نور مستقيم خورشيد خودداري کرده و آنرا در محلي خشک قرار دهيد. گلفروش ها اين گل ها را معمولاً زماني که در دسته گل قرار مي گيرند، به صورت غنچه مي گذارند تا پس از چند روز غنچه هايش باز شوند. غنچه هاي تازه باز شده بسيار حساس بوده و به سرعت از بين مي روند به همين دليل به آنها فضاي کافي داده و فقط در صورت لزوم آنها را حرکت دهيد. با مراقبت مناسب در حدود 7 روز نيز عمر خواهند کرد.

نحوه ی مراقبت از گل گل رز

کليه موارد ذکر شده براي مراقبت از گل و گياه را که در بالا به آنها اشاره شده در مورد اين گل نيز رعايت کنيد و هر گونه گلبرگ بد رنگي را از آن جدا کنيد. گلبرگ هاي پلاسيده و برگ هايي که زير خط آب قرار داشتند را جدا کنيد. برش مکرر ساقه ها سبب افزايش طول عمر رز مي شود. 
اگر احساس کرديد که گل رز شما در حال پلاشيده شدن است، مي توانيد مجدداً آنها را تر و تازه و شاداب کنيد. به اين صورت که در حدود 5 سانتي متر از انتهاي ساقه ي آنرا جدا کنيد. سپس وان يا ظرفشويي را از آب پر کرده و تمام گياه را در آن فرو ببريد. اجازه دهيد که گلبرگ ها براي 20 تا 60 دقيقه آب جذب کنند و بعد آنها را دو مرتبه داخل گلدان قرار دهيد. 
گل هاي رز در جاي خنک عمر بيشتري خواهند داشت اما اگر مي خواهيد غنچه هاي آن زودتر باز شوند، آنها را به طور موقتي در جاي گرم قرار دهيد (البته نه در محيطي گرم تر از 80 درجه ي فارنهايت).


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،