فصل ها و رنگ ها

بــهــار 

پوست افرادي که در بهار به دنيا آمده اند، داراي رنگ هاي طلايي است. بعضي از متولدين اين فصل چهره اي عاجي رنگ همراه با لک و کک و مک دارند و بقيه داراي پوستي شفاف و گندمگون مي باشند. حتي با وجود کک و مک نيز پوست چهره ي آنها شفاف و درخشان بوده و در برابر نور آفتاب قهوه اي رنگ و برنزه مي گردد. رنگ چشمهاي اين افراد معمولاً روشن با رگه هايي طلايي است.

رنگ هاي بهاري

نارنجي هاي روشن، هلويي، انواع رنگ قرمز، زنگاري روشن، صورتي هاي مايل به هلويي، قرمزهاي روشن و درخشان متمايل به نارنجي، طلايي روشن و درخشان، زرد طلايي، خاکستري سايه روشن، قهوه اي متمايل به طلايي، قهوه اي مسي، آبي روشن و درخشان، آبي فيروزه اي، آبي دريايي، و آبي لاجوردي روشن تا سبزهاي روشن و درخشان متمايل به زرد رنگ هاي متولدين فصل بهار است. مشکي و شرابي رنگ متولدين اين فصل نيست

تابستان

پوست متولدين تابستان داراي زمينه ي رنگ هاي آبي متمايل به صورتي است. و معمولاً پوست صورت اينگونه افراد صاف و شفاف و مهتابي بوده و رنگ موها نيز از بور بسيار تند يا خاکستري يا قهوه اي با زمينه رنگ قهوه اي متمايل به قرمز يا خاکستري متغير است. رنگ چشمهاي متولدين اين فصل روشن يا خاکستري ملايم مي باشد. 

رنگ هاي تابستاني

انواع صورتي هاي کمرنگ و صورتي هاي متمايل به شرابي، تمشکي، قرمزهاي متمايل به آبي، آبي، بلوطي، زرد ليموي کمرنگ، بنفش تيره و کمرنگ، بنفش مايل به ارغوني سير، سفيد ملايم، بژ متمايل به آبي، قهوه اي گوزني، آبي تيره متمايل به خاکستري، آبي روشن متمايل به خاکستري، سبزهاي متمايل به آبي رنگ هاي متولدين فصل تابستان است. نارنجي، طلايي، مشکي از رنگ هاي اين فصل نمي باشد.

پـايـيـــز

پوست افرادي که در فصل پاييز به دنيا آمده اند، داراي زمينه ي رنگ هاي طلايي است و رنگ موهايشان قرمز يا قهوه اي متمايل به قرمز بوده و پوست چهره ي آنها لطيف و شفاف، گلگون رنگ يا طلايي تيره مي باشد. افراد متعلق به اين فصل، با چشمهايي روشن و کمرنگ، در رنگ هاي تيره ي پاييزي بهتر به نظر خواهند رسيد. 

رنگ هاي پاييزي

انواع نارنجي، هلويي تيره، زنگاري، قرمز متمايل به قهوه اي، قرمزهاي تيره و متمايل به نارنجي، طلايي، طلايي متمايل به زرد، طلايي متمايل به کرم، بژ متمايل به طلايي، انواع قهوه اي، آبي، فيروزه اي، انواع سبز رنگ هاي متولدين فصل پاييز است. صورتي، شرابي، ارغواني، خاکستري و مشکي جزء رنگ هاي اين فصل به حساب نمي آيد.

زمستان

پوست زمستاني ها داراي زمينه ي رنگ هاي آبي متمايل به صورتي است. رنگ موهاي اغلب افراد متولد در اين فصل تيره بوده و رنگ چهره آنها بژ متمايل به خاکستري يا زرد رنگ مي باشد. تضاد بين سفيدي چشم و عنبيه در چشم هاي اين افراد بيشتر از افراد متولد فصل تابستان است.

رنگ هاي زمستاني

اکثر رنگ هاي روشن و درخشان، صورتي هاي متمايل به آبي روشن و تيره، قرمزهاي روشن و درخشان، قرمزهاي متمايل به آبي، زردهاي روشن، ارغواني متمايل به قرمز تيره، سفيد، بنفش مات، خاکستري متمايل به قهوه اي، خاکستري، مشکي، آبي تيره، آبي روشن، آبي مات، فيروزه اي روشن، سبزهاي روشن از رگ ها متعلق به متولدين فصل زمستان است. نارنجي و طلايي از رنگ هاي زمستاني نمي باشند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،