شکستگي‌ لگن‌


آسيبهاي‌ وارد بر لگن‌ معمولاً در اثر نيروي‌ غيرمستقيم‌ (مثلاً در تصادف‌ اتومبيل‌ يا در له‌شدگي‌ها) روي‌ مي‌دهند. به‌عنوان‌ مثال‌، برخورد داشبورد اتومبيل‌ به‌ زانو مي‌تواند سر استخوان‌ ران‌ را به‌ داخل‌ حفره‌ مفصل‌ لگن‌ بفشارد. شکستگي‌ استخوان‌ لگن‌ ممکن‌ است‌ در اثر آسيب‌ به‌ بافت‌ها و اعضاي‌ داخل‌ لگن‌ (مثل‌ مثانه‌ و مجاري‌ ادراري‌)، دچار عارضه‌ شود. به‌علاوه‌، خونريزي‌ داخلي‌ همراه‌ با شکستگي‌، مي‌تواند شديد باشد. علت‌ اين‌ امر آن‌ است‌ که‌ تعدادي‌ از رگ‌هاي‌ خوني‌ بزرگ‌ و اعضاي‌ مهم‌ درون‌ لگن‌ قرار دارند. در نتيجه‌ اين‌ خونريزي‌، اغلب‌ شوک‌ بروز مي‌کند که‌ بايد فوراً درمان‌ شود.

• تشخيص‌

ممکن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
- ناتواني‌ در حرکت‌ يا حتي‌ ايستادن‌ (با وجودي‌ که‌ پاها سالم‌ به‌نظر مي‌رسند).
- درد و حساسيت‌ در لمس‌ نواحي‌ لگن‌، کشاله‌ ران‌ يا پشت‌ که‌ در اثر حرکت‌، تشديد مي‌شود.
- وجود خون‌ در محل‌ خروجي‌ دستگاه‌ ادرار (به‌خصوص‌ در مردان‌). ممکن‌ است‌ مصدوم‌ قادر به‌ دفع‌ ادرار نباشد و يا اين‌ عمل‌ دردناک‌ باشد.
- نشانه‌هاي‌ شوک‌ و خونريزي‌ داخلي‌.

 • اهداف‌


 به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر شوک‌. -  فراهم‌ کردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌.
 1) به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنيد که‌ روي‌ پشت‌ خود دراز بکشد. پاها را به‌ حالت‌ مستقيم‌ و مسطح‌ قرار دهيد و يا در صورتي‌ که‌ مصدوم‌ با تا کردن‌ مختصر زانوها، احساس‌ راحتي‌ بيشتري‌ مي‌کند، با استفاده‌ از بالشتک‌هايي‌ (مثل‌ يک‌ بالش‌ يا لباس‌ تا شده‌) زانوها را (در اين‌ وضعيت‌) نگه‌ داريد.
 2) بين‌ نقاط‌ استخواني‌ دو زانو و دو مچ‌ پا، بالشتک‌ قرار دهيد. با پيچيدن‌ يک‌ باند مثلثي‌ تا شده‌ به‌ دور هر دو پا، آنها را بي‌حرکت‌ کنيد
(1) ابتدا، انتها و مچ‌ پا و (2) سپس‌، زانوها را محکم‌ کنيد.
3) با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ کنيد. در صورت‌ بروز شوک‌، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد.

احتياط‌!

اگر باندپيچي‌ به‌ دور دو پاي‌ مصدوم‌، درد را افزايش‌ مي‌دهد، از انجام‌ اين‌ کار صرف‌ نظر کنيد. در اين‌ موارد، در اطراف‌ موضع‌ آسيب‌، بالشتک‌هاي‌ نرم‌ (مثلاً لباس‌ يا حوله‌) قرار دهيد.

4) تا رسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌، علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، تنفس‌ و نبض‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،