فرمول دوست يابي


آيا تاکنون با خود عهد بسته ايد که من بعد در انتخاب شريک رابطه خود بيشتر دقت کنيد؟ اما آيا قادر خواهيد بود بدون يک فرمول منطقي به خواسته خود دست يابيد؟ 
فرمول دوستيابي شما را ياري ميدهد تا الگوي  روابط ناموفق پيشين خود را شناسايي کرده و آنها را تغيير دهيد. همچنين نيازها و شرايط مقتضي روابط آينده را براي شما ترسيم ميسازد.

خانم و يا آقاي دلخواه =F + P + CS = R + N

F= فاکتور شکست = دلايل شکست روابط پيشين. 

P= دلايل شما براي عدم انتخاب مجدد شريک پيشين خود.

CS= تغيير در خود = تغييراتي که شما در خود ايجاد خواهيد کرد چنانچه به گذشته بازگشته و مجددا انتخاب کنيد.    

R= احتياجات = خواسته هاييکه در رابطه شما بايد برآورده گردند. اين شرايط و خواسته ها مي بايد مشخص و ثابت باشند. احتياجات مواردي است که همواره در رابطه شما بايد برآورده گردند وگر نه موجب ناخشنودي و شکست  در رابطه شما ميگردند. 

N= نيازها = نيازها خوسته هايي است که شما تمايل داريد در رابطه برآورده گردند اما در صورت عدم برآورده شدن در 100% موارد، موجب شکست و مشکل خاص در رابطه شما نميگردند.
 
فرمول ميزان شکست در ازدواج (طنز آميز): 


ميزان شکست =
(صداقت، علاقه و عشق - نفرت، حسادت و خيانت)

(ميزان سهم خانم از ثروت شوهر - ميزان ثروت شوهر)
+
(ميزان و کيفيت روابط جنسي  - ميزان مشاجرات)


کلمات کليدي : ،،،،،،،،