درمان‌ و مراقبت‌هاي‌ بعدي‌


هر وضعيتي‌ را که‌ پيدا کرديد، بر طبق‌ اصول‌ و با حفظ‌ خونسردي‌ درمان‌ کنيد. به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ و به‌ حرف‌هاي‌ او گوش‌ بدهيد. بيش‌ از حد سؤال‌ نپرسيد و اجازه‌ ندهيد که‌ مردم‌ در صحنه‌ حادثه‌ تجمع‌ کنند. از جابه‌جايي‌ بي‌مورد مصدوم‌ خودداري‌ کنيد. در صورت‌ لزوم‌، اطمينان‌ حاصل‌ کنيد که‌ يک‌ نفر با خانواده‌ مصدوم‌ تماس‌ خواهد گرفت‌.


  • • • اولويت‌هاي‌ درمان‌

 ترتيب‌ اولويت‌ها به‌ شرح‌ زير است‌:
*ارزيابي‌ اوليه‌ را انجام‌ داده، بر اساس‌ يافته‌هاي‌ خود اقدام‌ کنيد. ضمناً مطمئن‌ شويد که‌ راه‌ تنفسي‌ مصدوم‌ باز و پاک‌ است‌.
*خونريزي‌ را کنترل‌ کنيد.  
*ارزيابي‌ ثانويه‌ را انجام‌ دهيد.
*سوختگي‌ها و زخم‌هاي‌ وسيع‌ را درمان‌ کنيد.
*آسيب‌هاي‌ مفاصل‌ و استخوان‌ را بي‌حرکت‌ کنيد.
*ساير آسيب‌ها و وضعيت‌ها را به‌طور مناسب‌ درمان‌ کنيد. 
*علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را به‌طور مرتب‌ کنترل‌ و ثبت‌ کنيد. به‌ مشکلات‌ مربوط‌ به‌ علايم‌ حياتي‌ رسيدگي‌ کنيد.
  
• • • فراهم‌ ساختن‌ ترتيب‌ مراقبت‌هاي‌ بعدي‌


در مورد نياز مصدوم‌ به‌ کمک‌هاي‌ پزشکي‌ تصميم‌گيري‌ کنيد. اگر نياز به‌ کمک‌ داريد، در صورت‌ امکان‌ شخصي‌ را براي‌ فراخواني‌ کمک‌ بفرستيد. در صورتي‌ که‌ وضعيت‌ مصدوم‌ در حال‌ تغيير يا بدتر شدن‌ است‌، تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ کمکي‌، در کنار مصدوم‌ بمانيد. بر اساس‌ ارزيابي‌ خود، ممکن‌ است‌ لازم‌ باشد که‌:
*براي‌ درخواست‌ مشاوره‌، با يک‌ پزشک‌ تماس‌ بگيريد.
*با يک‌ مرکز آمبولانس‌ تماس‌ بگيريد يا ترتيب‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ را فراهم‌ کنيد. 
*مراقبت‌ از مصدوم‌ را به‌ يک‌ پزشک‌، پرستار يا پرسنل‌ آمبولانس‌ واگذار کنيد. 
*تا زمان‌ رسيدن‌ کمک‌هاي‌ پزشکي‌، مصدوم‌ را به‌ يک‌ خانه‌ يا پناهگاه‌ نزديک‌ به‌ محل‌ منتقل‌ کنيد.
*به‌ مصدوم‌ اجازه‌ بدهيد به‌ منزل‌ خود برود (در صورت‌ امکان‌ مطمئن‌ شويد که‌ يک‌ نفر وي‌ را همراهي‌ خواهد کرد). از مصدوم‌ سؤال‌ کنيد که‌ آيا در منزل‌ شخصي‌ (براي‌ مراقبت‌ از او) هست‌ يا خير.
*به‌ مصدوم‌ توصيه‌ کنيد که‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کند. 

 • • • احتياط‌!

مصدومان‌ مبتلا به‌ اختلال‌ هوشياري‌، آسيب‌هاي‌ جدي‌، مشکلات‌ شديد تنفسي‌ يا نشانه‌هاي‌ شوک، مجاز نيستند که‌ به‌ منزل‌ بروند. تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ کمکي‌، در کنار مصدوم‌ بمانيد.
هرگز به‌ مصدوماني‌ که‌ احتمالاً آسيب‌ داخلي‌ يا نياز به‌ مراقبت‌ بيمارستاني‌ دارند، از راه‌ دهان‌ چيزي‌ ندهيد. 
به‌ مصدوم‌ اجازه‌ سيگار کشيدن‌ ندهيد.

• • • مراقبت‌ از وسايل‌ شخصي‌ 

اگر مجبور هستيد براي‌ تعيين‌ هويت‌ مصدوم‌ يا يافتن‌ سرنخ‌هايي‌ درباره‌ وضعيت‌ وي‌، وسايل‌ شخصي‌ او را بگرديد، اين‌ کار را در برابر يک‌ شاهد قابل‌ اعتماد انجام‌ بدهيد. اطمينان‌ حاصل‌ کنيد که‌ تمام‌ لباس‌هاي‌ مصدوم‌ يا وسايل‌ شخصي‌ وي‌، همراه‌ با او به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ مي‌شوند و يا به‌ پليس‌ تحويل‌ داده‌ شده‌اند. 
جستجوي‌ وسايل‌ شخصي‌ در برخي‌ موارد، تنها راه‌ يافتن‌ سرنخ‌هايي‌ درباره‌ هويت‌ يا وضعيت‌ مصدوم‌، جستجوي‌ وسايل‌ شخصي‌ او است‌.
 
• • • کاربرد داروها  


تجويز داروها در کمک‌هاي‌ اوليه‌ عمدتاً در حد تسکين‌ دردهاي‌ عمومي‌ گنگ‌ و تيز است‌. اين‌ عمل‌، معمولاً شامل‌ کمک‌ به‌ مصدوم‌ براي‌ خوردن‌ يک‌ قرص‌ استامينوفن‌ (طبق‌ دستور بخش‌ مربوط‌ به‌ مصرف‌ دارو در اين‌ کتاب‌) است‌. تعداد زيادي‌ از داروها را مي‌توان‌ بدون‌ نسخه‌ پزشک‌ خريداري‌ کرد و ممکن‌ است‌ شما بسياري‌ از اين‌ داروها را بشناسيد و مصرف‌ کرده‌ باشيد. 
با اين‌ حال‌، در درمان‌ مصدومان‌، حق‌ نداريد با خريد يا امانت‌ گرفتن‌ دارو، اقدام‌ به‌ تجويز دارو کنيد حتي‌ اگر مصدوم‌ داروهاي‌ خود را فراموش‌ کرده‌ باشد و يا شما همان‌ داروهايي‌ را که‌ احتمالاً مصدوم‌ مصرف‌ مي‌کرده‌، در اختيار داشته‌ باشيد. در صورتي‌ که‌ در هنگام‌ ارايه‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌، اقدام‌ به‌ تجويز يا توصيه‌ به‌ مصرف‌ داروهايي‌ غير از آنچه‌ در اين‌ راهنما قيد شده‌، بکنيد، امکان‌ دارد که‌ مصدوم‌ با خطر مواجه‌ شود و عواقب‌ قانوني‌ يا اجتماعي‌ گريبانگير شما شود. هر زمان‌ که‌ مصدوم‌ دارويي‌ مصرف‌ مي‌کند، مطمئن‌ شدن‌ از موارد زير ضرورت‌ دارد:  
دارو براي‌ اين‌ وضعيت‌ مناسب‌ باشد - تاريخ‌ مصرف‌ دارو نگذاشته‌ باشد- طبق‌ دستور مصرف‌ شود. -تمام‌ جوانب‌ احتياطي‌ به‌ طور دقيق‌ رعايت‌ شود- دارو بيش‌ از مقدار توصيه‌ شده‌، مصرف‌ نشود - نام‌، مقدار، زمان‌ و نحوه‌ تجويز دارو ثبت‌ شود.

• • • هشدار!

اگر داروي‌ موردنياز در دسترس‌ نيست‌، کمک‌ پزشکي‌ درخواست‌ کنيد. تنها مورد استثنا، وجود دستورالعمل‌هاي‌ واضحي‌ است‌ که‌ توسط‌ يک‌ کارفرما يا سازمان‌ داوطلبانه‌ تعيين‌ شده‌ باشد. اين‌ دستورالعمل‌ها به‌ اعضا يا کارکنان‌ کارآزموده‌ اجازه‌ مي‌دهد که‌ در شرايط‌ خاص‌، اقدام‌ به‌ تجويز دارو کنند (مثلاً دادن‌ پادزهر در مسموميت‌ با سموم‌ صنعتي‌).


کلمات کليدي : ،،،،،،،،