خصوصيات افراد خيلي حساس


خصوصيات افراد خيلي حساس شبيه به افراد درونگرا است. درست مثل افراد درونگرا، اين افراد هم نياز به تنهايي دارند.  
ويژگي هاي خاص افراد خيلي حساس آنها را از افراد با حساسيت هاي عادي جدا ميکند.
براي مثال، اگر به راحتي از کوره در مي رويد، يا نسبت به درد سريع واکنش مي دهيد، يا سعي مي کنيد از فيلم ها يا برنامه هاي تلويزيوني خشن دوري کنيد، احتمالاً بيش از حد حساس هستيد. اگر خلق و خو و حال و هواي افراد ديگر روي شما تاثير مي گذارد يا سريعاً تحت تاثير موقعيت هاي ناراحت کننده قرار مي گيريد هم باز جزء اين دسته هستيد
نمي توان گفت بيش از حد حساس بودن بد، خوب، سالم يا ناسالم است. اين هم يک نوع روحيه است. و هرچقدر بيشتر درمورد افراد حساس بدانيد، بهتر مي توانيد با اين افراد و موقعيت هاي دور و برتان کنار بياييد.
چه يکي از نزديکانتان اين روحيه را داشته باشد يا فکر مي کنيد که خودتان جزء ايندسته افراد هستيد، آگاهي درمورد اين خصوصيت رفتاري کمک خيلي زيادي در روابط و زندگيتان به شما مي کند. به اين روش مي توانيد بهتر با اين دسته افراد ارتباط برقرار کنيد چون احساسشان را بهتر مي فهميد.
البته اين افراد را نبايد با افراد درونگرا يا حتي خجالتي اشتباه بگيريد، گرچه شباهت هايي بين آنها وجود دارد. اين افراد سيستم عصبي بسيار حساس تري دارند که وضعيتي فيزيولوژيکي و در عين حال رواني است. اصولاً افراد بيش از حد حساس نسبت به محرک هاي خارجي (صدا، تصوير يا حتي لرزش ها) حساس تر هستند. افراد درونگرا به اين اندازه حساس نيستند.

اگر افراد بيش از حد حساس اين ويژگي ها را دارند:

·         ميتوانند اطلاعات را عميقاً پردازش کنند.
·         مي توانند خيلي عميق روي چيزي تمرکز کنند.
·         در کارهايي که نيازمند دقت، سرعت و جزئيات است مهارت دارند.
·         شديداً وظيفه شناس هستند. 

خصوصيات ظاهري افراد بيش از حد حساس:

·         در اعمال حرکاتي مهارت دارند.
·         بيشتر تحت تاثير کافئين هستند.
·         در ثابت ماندن مهارت دارند.
·         نيمکره راست مغزشان قوي تر است: خلاق تر هستند. 
·         کندتر از محرک هاي شديد ريکاور مي شوند.

افراد بيش از حد حساس شديداً تحت تاثير نور، رايحه هاي عجيب، صداهاي ناهنجار و بلند هستند. سريع از کوره در مي روند، عصبانيت هايشان خيلي کند فروکش ميکند، و خستگيشان هم از روزهاي پرمشغله آرامتر در مي رود. اين افراد به اندازه افراد عادي تاب تحمل ندارند.  
آنها حتي مي توانند فکر دوستان و اعضاي خانواده شان را هم بخوانند. حتي مي توانند شخصيت و خصوصيات افراد غريبه را هم تشخيص دهند


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،