چگونه حرفه اي بينديشيم؟


نحوه صحبت کردن، لباس پوشيدن، نوشتن، رفتار کردن و کار کردن شما تعيين ميکند که آيا يک حرفه اي ميباشيد و يا يک آماتور. با آنکه اغلب افراد آماتور بودن را عادي مي پندارند اما شما هرگز طوري رفتار نکنيد که آماتور بنظر آييد. هر کاري را که انجام ميدهيد، مانند يک حرفه اي انجامش دهيد: مطابق با معيارهاي حرفه اي.  

1- يک حرفه اي تمام جوانب شغل خود را آموزش مي بيند. يک آماتور از هر فرصتي استفاده ميکند تا از روند يادگيري طفره رود.
2- يک حرفه اي به دقت در مي يابد به چه چيزهايي نياز و احتياج است. يک آماتور نيازها و احتياجات ديگران را حدس ميزند.
3- ظاهر و طرز بيان يک حرفه اي همانند يک حرفه اي ميباشد. يک آماتور ظاهر و گفتار به هم ريخته اي دارد.
4- يک حرفه اي محيط کار خود را پاکيزه و منظم نگه ميدارد. يک آماتور يک محيط کار شلوغ، آشفته و کثيفي دارد.
5- يک حرفه اي متمرکز و مدبر است. يک آماتور سردرگم و پريشان خاطر.
6- يک حرفه اي از اشتباهات خود درس ميگيرد. يک آماتور اشتباهات خود را ناديده گرفته و يا پنهان ميکند. 
7- يک حرفه اي از وظايف و ماموريتهاي دشوار استقبال ميکند. يک آماتور تلاش ميکند از کارهاي دشوار خود را رهايي بخشد.
8- يک حرفه اي در اسرع وقت پروژه ها را به انجام ميرساند. يک آماتور در ميان انبوه کارهاي ناتمام احاطه گشته است.    
9- يک حرفه اي همواره خوشبيني و خونسردي خود را حفظ ميکند. يک آماتور از کوره در ميرود و بدترين وضعيت را متصور ميشود.
10- يک حرفه اي پول و حسابهاي بانکي خود را به دقت مديريت ميکند. يک آماتور پول خود را بي حساب خرج ميکند.
11- يک حرفه اي سعي ميکند مشکلات و ناراحتي هاي ديگران را رفع کند. يک آماتور از مشکلات ديگران اجتناب مي ورزد. 
12- يک حرفه اي از لحن احساسي مثبت استفاده ميکند: اشتياق، خوشي، علاقه، رضايت. يک آماتور از لحن احساسي منفي استفاده ميکند: خشم، خصومت، ترس، نفرت، قرباني.
13- يک حرفه اي آنقدر پافشاري ميکند تا به مقصود خود برسد. يک آماتور در ابتداي کار شانه خالي ميکند.  
14- يک حرفه اي بيش از انتظار بهره وري دارد. يک آماتور تا اندازه اي که کارها پيش رود. 
15- يک حرفه اي خدمات و فراورده هاي مرغوب وب ا کيفيت بالا ارائه ميدهد. يک آماتور خدمات و محصولات با کيفيت پايين.
16- يک حرفه اي آينده اي نويد بخش دارد. يک آماتور آينده اي مبهم و نامشخص. 

• • • • • • نخستين گام براي حرفه شدن شما آنست که: باور کنيد حرفه اي هستيد • • • • • •


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،