باندهاي‌ دست‌ و پا

باندهاي‌ رولي‌ را مي‌توان‌ براي‌ نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ها در محل‌ دست‌ يا پا و يا حفاظت‌ از مچ‌ پا يا دست‌ در آسيب‌هاي‌ بافت‌ نرم‌ به‌ کار برد. براي‌ وارد کردن‌ فشار بر تمام‌ محل‌ آسيب‌، باند حفاظتي‌ بايد به‌طور کامل‌ از محل‌ آسيب‌ فراتر برود. از روشي‌ که‌ در شکل‌هاي‌ زير براي‌ باندپيچي‌ دست‌ ارايه‌ شده‌ است‌ مي‌توان‌ در مورد پا هم‌ استفاده‌ کرد؛ در اين‌ حالت‌، باندپيچي‌ را از قاعده‌ شست‌ پا آغاز کنيد و از پيچيدن‌ باند به‌ دور پاشنه‌ خودداري‌ کنيد.

1) انتهاي‌ باند را در سمت‌ داخل‌ مچ‌ و نزديک‌ به‌ قاعده‌ شست‌ قرار دهيد. باند را دو دور به‌ طور مستقيم‌ به‌ دور مچ‌ بپيچيد.

2) با شروع‌ از سمت‌ داخل‌ مچ‌، باند را به‌ صورت‌ مورب‌ از پشت‌ دست‌ به‌ ناخن‌ انگشت‌ کوچک‌ برسانيد.

3) باند را از زير انگشتان‌ طوري‌ عبـور دهيـد کـه‌ کنـاره‌ بـالايـي‌ آن‌ در تـماس‌ با قـاعـده‌ ناخن‌ انگشـت‌ اشاره‌ قرار بگيـرد. باند را به‌ دور شست‌ مصدوم‌ نپيچيـد.

4) بدون‌ پيچيدن‌ باند به‌ دور شست‌، آن‌ را به‌طور مورب‌ از پشت‌ دست‌ عبور داده‌ به‌ کناره‌ خارجي‌ مچ‌ برسانيد. يک‌ بار ديگر، باند را به‌طور مورب‌ به‌ دور مچ‌ و روي‌ دست‌ بپيچيد.

 5) دورهاي‌ مورب‌ را به‌طور متوالي‌ تکرار کنيد. هر بار با پوشاندن‌ تقريباً دوسوم‌ از باند دور قبلي‌، محدوده‌ باندپيچي‌ را گسترش‌ دهيد. پس‌ از پوشيده‌ شدن‌ کامل‌ دست‌، باندپيچي‌ را با دو دور مستقيم‌ به‌ دور مچ‌ خاتمه‌ دهيد.

6) انتهاي‌ باند را محکم‌ کنيد. بلافاصله‌ پس‌ از باندپيچي‌، و هر 10 دقيقه‌ بعد از آن‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر کنترل‌ کنيد. در صورت‌ لزوم‌، باند را باز کنيد تا جريان‌ خون‌ برقرار شود و سپس‌ مجدداً آن‌ را شل‌تر ببنديد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،