انتقال‌ اطلاعات‌ در ارئه كمكهاي اوليه اورژانسي


پس‌ از فراخواني‌ کمک‌هاي‌ پزشکي‌، سعي‌ کنيد مطالبي‌ در مورد حادثه‌ و مصدوم‌ يادداشت‌ کنيد تا بتوانيد اين‌ اطلاعات‌ را به‌ پرسنل‌ پزشکي‌ منتقل‌ کنيد. نمودارهاي‌ صفحه‌ بعد مثال‌هايي‌ از مشاهدات‌ خاص‌ (مثل‌ سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را نشان‌ مي‌دهند. شما بايد در کنار مشاهدات‌ خود، يک‌ گزارش‌ نوشتاري‌ مختصر هم‌ تهيه‌ کنيد. يک‌ گزارش‌ نوشتاري‌ که‌ به‌ زمانبندي‌ حوادث‌ مي‌پردازد، ارزش‌ ويژه‌اي‌ براي‌ پرسنل‌ پزشکي‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌، طول‌ دوره‌ بي‌هوشي‌، مدت‌ تشنج‌، زمان‌ بروز هرگونه‌ تغيير در وضعيت‌ مصدوم‌ و زمان‌ هرگونه‌ مداخله‌ يا درمان‌ را يادداشت‌ کنيد. گزارش‌ خود يا نسخه‌ کپي‌ آن‌ را به‌ کارکنان‌ گروه‌ پزشکي‌ يا گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ ارايه‌ کنيد.

• • • نوشتن‌ گزارش

گزارش‌ شما بايد شامل‌ موارد زير باشد:
نام‌ و نشاني‌ مصدوم‌ - شرحي‌ از حادثه‌ يا بيماري‌ - توصيف‌ تمام‌ آسيب‌ها به‌طور مختصر - هرگونه‌ رفتار غيرعادي‌ - تمام‌ درمان‌هاي‌ انجام‌ شده‌ و زمان‌


کلمات کليدي : ،،،،،،