استفاده‌ از نمودارهاي‌ ثبت‌ مشاهدات‌


هر زمان‌ که‌ به‌ مصدومي‌ رسيديد، بايد علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنيد. اين‌ اطلاعات‌ براي‌ پرسنل‌ پزشکي‌ بسيار اهميت‌ دارند. جزييات‌ را به‌ فواصل‌ زماني‌ منظم‌ در نمودارهاي‌ ثبت‌ مشاهدات‌ يادداشت‌ کنيد. شکل‌ زير دو نمودار تکميل‌ شده‌ را نشان‌ مي‌دهد؛ اين‌ نمودارها به‌ صورت‌ پر نشده‌ و براي‌ استفاده‌ ارايه‌کنندگان‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌، آورده‌ شده‌اند. 

در نمودارهاي‌ سطح‌ پاسخ‌دهي‌، در هر زمان‌ مشاهده‌، در مقابل‌ نمره‌ مناسب‌ يک‌ نقطه‌ قرار دهيد. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر مصدوم‌ در اولين‌ بررسي‌ پاسخي‌ به‌ کلام‌ نمي‌دهد، در ستون‌ اول‌ در مقابل‌ نمره‌ 1، يک‌ نقطه‌ قرار دهيد. در نمودار ثبت‌ نبض‌ و تنفس‌، در هر زمان‌ مشاهده‌ در برابر سرعت‌ مربوط‌ يک‌ علامت‌ تأييد (تيک) قرار دهيد؛ کيفيت‌ نبض‌ و تنفس‌ را نيز (همان‌طور که‌ در شکل‌ مي‌بينيد) ثبت‌ کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،