آتش‌سوزي


در آتش‌سوزي‌، سريع‌ و دقيق‌ فکر کردن‌ حياتي‌ است‌. آتش‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ پيدا مي‌کند. بنابراين‌ اولين‌ اولويت‌ شما، آگاه‌ کردن‌ افراد در معرض‌ خطر است‌. اگر در داخل‌ ساختمان‌ هستيد، نزديک‌ترين‌ آژير حريق‌ را فعال‌ کنيد. همچنين‌ بايد فوراً به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ دهيد، اما اگر اين‌ کار، خروج‌ شما را از محل‌ به‌ تأخير مي‌اندازد، امنيت‌ خود را به‌ خطر نيندازيد. افرادي‌ که‌ در آتش‌ گير افتاده‌اند، به‌ سرعت‌ دچار هراس‌ مي‌شوند.

شما به‌ عنوان‌ ارايه‌کننده‌ کمک‌هاي‌ اوليه‌، مي‌توانيد با آرام‌ کردن‌ افرادي‌ که‌ رفتارشان‌ احتمالاً ترس‌ و دلهره‌ را در ديگران‌ تشديد مي‌کند، از ميزان‌ هراس‌ بکاهيد. افراد را براي‌ ترک‌ محل‌، تشويق‌ و کمک‌ کنيد. هرگز براي‌ برداشتن‌ لوازم‌ شخصي‌، مجدداً به‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ وارد نشويد و يا خروج‌ خود را به‌ تأخير نيندازيد. تنها موقعي‌ مي‌توانيد وارد ساختمان‌ شويد که‌ يک‌ آتش‌نشان‌ راه‌ را براي‌ اين‌ کار باز کرده‌ باشد.

•  هشدار!
تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ از آسانسور استفاده‌ نکنيد.
پس‌ از ورود به‌ محل‌ حريق‌ يا اشتعال‌، يک‌ لحظه‌ صبر کنيد، محل‌ را زير نظر گرفته‌ و فکر کنيد و به‌ سرعت‌ وارد صحنه‌ نشويد. امکان‌ دارد مواد قابل‌ اشتعال‌ يا انفجار (مثل‌ گاز يا دودهاي‌ سمي‌) يا خطر برق‌ گرفتگي‌ وجود داشته‌ باشد. يک‌ آتش‌سوزي‌ جزيي‌ مي‌تواند در عرض‌ چند دقيقه‌ گسترش‌ يافته‌، تبديل‌ به‌ يک‌ حريق‌ جدي‌ شود. اگر خطري‌ شما را تهديد مي‌کند، تا رسيدن‌ خدمات‌ اورژانس‌ منتظر بمانيد.
هرگز اقدام‌ به‌ خاموش‌ کردن‌ آتش‌ نکنيد مگر آنکه‌ پيش‌ از آن‌ به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ داده‌ باشيد و مطمئن‌ باشيد که‌ خود را در معرض‌ خطر قرار نمي‌دهيد

• نحوه‌ برخورد با آتش‌سوزي:

براي‌ شروع‌ و ادامه‌ پيدا کردن‌ حريق‌ 3 چيز بايد وجود داشته‌ باشد: جرقه‌ آتش‌ (يک‌ جرقه‌ الکتريکي‌ يا شعله‌)؛ يک‌ منبع‌ سوخت‌ (بنزين‌، چوب‌ يا پارچه‌)؛ و اکسيژن‌ (هوا). براي‌ شکستن‌ اين‌ «مثلث‌ حريق‌» بايد يکي‌ از اين‌ اجزا را حذف‌ کنيد. به‌ عنوان‌ مثال‌:
سوييچ‌ ماشين‌ را خاموش‌ کنيد و يا شير سوخت‌ را در ماشين‌هاي‌ ديزلي‌ بزرگ‌ خارج‌ کنيد.         تمام‌ مواد سوختني‌ را که‌ مي‌توانند به‌ عنوان‌ منبع‌ سوخت‌ براي‌ آتش‌ عمل‌ کنند (مثل‌ کاغذ و مقوا) از مسير آتش‌ دور کنيد
درها را به‌ روي‌ آتش‌ ببنديد تا منبع‌ اکسيژن‌ آن‌ قطع‌ شود.
شعله‌هاي‌ آتش‌ را با استفاده‌ از پتو يا ساير مواد غيرقابل‌ نفوذ، خفه‌ کرده‌، مانع‌ رسيدن‌ اکسيژن‌ به‌ آن‌ شويد.

• ترک‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن

 هنگامي‌ که‌ آتش‌ را در يک‌ ساختمان‌ مشاهده‌ مي‌کنيد يا به‌ آن‌ مشکوک‌ مي‌شويد، نزديک‌ترين‌ آژير حريق‌ را فعال‌ کنيد. سعي‌ کنيد بدون‌ آنکه‌ خود را در معرض‌ خطر قرار دهيد، به‌ افراد کمک‌ کنيد تا ساختمان‌ را ترک‌ کنند. درها را پشت‌ سر خود ببنديد تا از گسترش‌ آتش‌ جلوگيري‌ شود. به‌ دنبال‌ راه‌هاي‌ خروج‌ از آتش‌ و محل‌هايي‌ براي‌ تجمع‌ بگرديد. شما بايد قبلاً عمليات‌ تخليه‌ را در محل‌ کار خود فرا گرفته‌ باشيد. وقتي‌ با ساختمان‌هاي‌ ديگري‌ مواجه‌ مي‌شويد، نشانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ راه‌هاي‌ گريز اضطراري‌ را دنبال‌ کنيد و دستورات‌ (روي‌ آنها) را انجام‌ دهيد.
کمک‌ به‌ گريز از ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌: افراد را تشويق‌ کنيد که‌ خونسرد اما سريع‌، ساختمان‌ را از طريق‌ نزديک‌ترين‌ خروجي‌ امن‌ ترک‌ کنند. اگر مجبور به‌ استفاده‌ از راه‌پله‌ هستيد، مطمئن‌ شويد که‌ کسي‌ عجله‌ نخواهد کرد و خطر سقوط‌ وجود ندارد.

• آتش‌ گرفتن‌ لباس‌

 هميشه‌ الگوي‌ زير را طي‌ کنيد: توقف‌، انداختن‌ روي‌ زمين‌ و چرخاندن‌. در صورت‌ امکان‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ چرخاندن‌ مصدوم‌، وي‌ را در يک‌ پارچه‌ کلفت‌ بپيچيد.
از وحشت‌زده‌ شدن‌، دويدن‌ يا بيرون‌ رفتن‌ مصدوم‌ جلوگيري‌ کنيد. هرگونه‌ حرکت‌ يا باد، مانند بادبزن‌ به‌ شعله‌ها دامن‌ مي‌زند.
مصدوم‌ را به‌ زمين‌ بيندازيد.
در صورت‌ امکان‌، با يک‌ کت‌، پرده‌، پتو (غير از انواع‌ نايلوني‌ يا گشادبافت‌)، فرش‌ يا ساير پارچه‌هاي‌ کلفت‌، مصدوم‌ را محکم‌ بپيچيد.
مصدوم‌ را روي‌ زمين‌ بچرخانيد تا شعله‌ها خفه‌ شوند.
اگر آب‌ يا مايع‌ غيرقابل‌ اشتعال‌ ديگري‌ در دسترس‌ است‌، مصدوم‌ را طوري‌ روي‌ زمين‌ بخوابانيد که‌ بخش‌ در حال‌ سوختن‌ در بالا قرار گيرد و ناحيه‌ سوختگي‌ را با مايع‌ خنک‌ کنيد.

• هشدار!

هرگز از مواد قابل‌ اشتعال‌ براي‌ خفه‌ کردن‌ شعله‌ استفاده‌ نکنيد.
اگر لباس‌ خودتان‌ آتش‌ گرفت‌ و نيروي‌ کمکي‌ در صحنه‌ حاضر نبود، با پيچاندن‌ محکمِ پارچه‌ مناسب‌ به‌ دور خود و چرخيدن‌ روي‌ زمين‌، آتش‌ را خاموش‌ کنيد.

• دود و گاز

آتش‌سوزي‌ در فضاي‌ بسته‌، جو خطرناکي‌ ايجاد مي‌کند که‌ اکسيژن‌ کمي‌ دارد و ممکن‌ است‌ با مونوکسيد کربن‌ و گازهاي‌ سمي‌ آلوده‌ شده‌ باشد. هرگز وارد ساختماني‌ که‌ در حال‌ سوختن‌ يا پر از گاز است‌ نشويد و هرگز دري‌ را که‌ به‌ محل‌ آتش‌سوزي‌ ختم‌ مي‌شود، باز نکنيد. اين‌ کارها را به‌ گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ واگذار کنيد.
اجتناب‌ از دود و گاز در صورتي‌ که‌ در داخل‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ هستيد، اقداماتي‌ براي‌ اجتناب‌ از استنشاق‌ دود و گازهاي‌ مضر انجام‌ دهيد. فضاي‌ باز زير در را مسدود کنيد و نزديک‌ به‌ کف‌ اتاق‌ قرار بگيريد تا با دود کمتري‌ مواجه‌ شويد.

• آنچه‌ از عهده‌ شما برمي‌آيد

اگر در يک‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ گير افتاديد، به‌ يک‌ اتاق‌ پنجره‌دار پناه‌ برده‌، در را ببنديد. اگر مجبور هستيد از يک‌ اتاق‌ پر از دود عبور کنيد، در حالت‌ نشسته‌ حرکت‌ کنيد: هوا در سطوح‌ پايين‌ و نزديک‌ کف‌، صاف‌تر است‌.
 اگر مجبور به‌ فرار از پنجره‌ هستيد، ابتدا پاهاي‌ خود را خارج‌ کنيد؛ سپس‌ (با گرفتن‌ لبه‌ پنجره‌) به‌ اندازه‌ طول‌ دست‌هايتان‌ به‌ زمين‌ نزديک‌ شده‌، بعد بپريد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،